ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหนะ <14/10/62>

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.ดอยหล่อ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 30,000 บาท 


 อำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" <11/10/62>

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.ดอยหล่อ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเสียสละ มีความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี จากนั้น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 200 คน ได้ร่วมกันพัฒนาถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยน้อยให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 


 อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 <09/10/62>

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นางสาววริยา กาวิล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลดอยหล่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายกอบต.ดอยหล่อ รับมอบประกาศนียบัตรผู้มีคุณูปการต่องานกิจกรรมคณะสงฆ์ <25/09/62>

วันที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อ เป็นผู้มีคุณูปการต่องานกิจกรรมคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อ ประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเข้าร่วมประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สัญจร ระดับอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการทุกระดับชั้น ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก <25/09/62>

วันที่ 13-14 กันยายน 2542 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวเปิดโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ และแก้ปัญหาให้เด็กได้เหมาะสมกับวัย และสามารถวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีต่อไปได้ดียิ่งขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมดนตรีกระตุ้นทักษะสมอง EF (Executive Function) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง สมาธิของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม EF ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกอบรมให้ความรู้ ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com