ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 กิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อ4/10/66 <04/10/66>

วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมกองทุนบุญ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อ โดยวันนี้ ได้ออกหน่วยรับบริจาคขยะ
รีไซเคิลในพื้นที่ นำโดย
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
2.นายวิชัย ญาติวงค์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
3.นายโอวาท เตจ๊ะสา สมาชิกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
หมู่ที่ 6
4.วัดปากทางเจริญ หมู่ที่ 4
5.สวนเมล่อน วังธารทอง หมู่ที่ 22
6.คุณพิภาพร จอมวงค์ หมู่ที่ 16
7.คุณเอนก วงษาฝั้น หมู่ที่ 17
8.คุณเขมิกา วงษาฝั้น หมู่ที่ 17
9.งานฌาปนกิจศพคุณดารุณี อินต๊ะ หมู่ที่ 2
10.ร้านอาหารตามสั่งคุณเดือน หมู่ที่ 2
11.คุณลินจง ญาติวงค์ อสม หมู่ที่ 4
12.ร้านอาหารตามสั่งลุงปั๋น หมู่ที่ 4
13.ร้านนับตังค์ ชา กาแฟ หมู่ที่ 4
14.คุณละไม ศรีวิชัย หมู่ที่ 6
15.คุณก๋องคำ บุญตะหล้า หมู่ที่ 6
16.คุณสายทอง ปันลืมริน หมู่ที่ 6
17.บริษัท ต้าฟู่ จำกัด หมู่ที่ 8
18.คุณแก้ว อินทะยศ หมู่ที่ 15
19.ร้านคาวบอยคอฟฟี่ หมู่ที่ 2
รายนามที่กล่าวมาข้างต้น ได้ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล กล่องนม UHT แก้วน้ำพลาสติก เพื่อรวบรวมไปจำหน่ายและนำมาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อ ทั้งนี้ท่านใดอยากจะร่วมบริจาค สามารถแจ้งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 053-369049 ต่อ 14 


 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ4/10/66 <04/10/66>

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณพื้นที่ในเขตตำบลดอยหล่อ ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม และหมู่ที่ 23 บ้านไร่บน ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน โดนฝน ลม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเวลาค่ำคืน 


 การประชุมพนักงาน อบต.ดอยหล่อ ประจำเดือนตุลาคม 2566 <02/10/66>

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการแจ้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <29/09/66>

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง และหมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน จากสาเหตุฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนัก ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในที่พักอาศัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ
หากประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 <28/09/66>

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย อิ่มจิตต์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และหัวหน้าส่วนราชการ ระเบียบวาระการประชุม มีการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ขออนุมัติปรับยอดลูกหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อร่วมพิธีเปิดหอประชุมอำเภอดอยหล่อ และพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอยหล่อ <26/09/66>

วันที่ 26 กันยายน 2566เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดหอประชุมอำเภอดอยหล่อ และพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอยหล่อ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอยหล่อ <25/09/66>

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.15 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายอาคม รูปสูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดำเนินการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแผนการเงิน และพิจารณาแผนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมผาช่อ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ฉีดพรมน้ำล้างถนน หมู่ที่ 22 <22/09/66>

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด นำรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ผห 1511 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติหน้าที่ ฉีดน้ำล้างถนน พื้นที่หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นผิวถนนที่เกิดการชำรุดเสียหายที่อยู่ระหว่างรอการดำเนินการซ่อมแซม 


 รายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนกันยายน 2566 <21/09/66>

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานกฎหมายและคดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ทั้ง 4 ตำบล โดยผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการถูกคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำผิดซ้ำ และกลับตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ
(อบต.ดอยหล่อ) 


 อบต.ดอยหล่อ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ <20/09/66>

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด นำรถน้ำหมายเลขทะเบียน ผห 1511 เชียงใหม่ ฉีดล้างภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติหลังใหม่ อำเภอดอยหล่อ และกองช่าง สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง และรถเกรดเดอร์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ สำหรับความพร้อมในพิธีเปิดหอประชุมอำเภอดอยหล่อและพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอยหล่อ ในวันที่ 26 กันยายน 2566
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com