ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 การแก้ไขปัญหาเปิด-ปิดน้ำฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ <13/02/62>

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ, ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว, ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอดอยหล่อ ร่วมหารือแก้ไขปัญหาการเปิด-ปิด น้ำของฝายดอยน้อย ทำให้กระแสน้ำปิงลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่เหนือฝายและกระชังปลาของเกษตรกรในเขตตำบลสองแคว ตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า <07/02/62>

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยห่ลอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อต้านภัยหมอกควัน ฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อเศรษฐกิจที่ดี และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอำเภอดอยหล่อ โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผาทุกชนิดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 หากฝ่าฝืนมีโทษทำจำและปรับ และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหางบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ 


 รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง <04/02/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัด งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป : 2328_1336_DSC_0008.JPG (33 KB.)
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ : 2328_1337_doilor.pdf (3.28 MB.) 


 การติดตามการจัดการน้ำเสียในเขตตำบลดอยหล่อ <30/01/62>

วันที่ 29 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ติดตามการจัดการน้ำเสียในฟาร์มหมู บริษัท โฟร์ที จำกัด เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ป้องปรามมิให้บริษัทฯ ทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โฟร์ที จำกัด เป็นอย่างดี และทางบริษัทฯ พร้อมที่จะแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำทุกประการ 


 การขุดเจาะบ่อบาดาลตำบลดอยหล่อ <30/01/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 20 และหมู่ที่ 23 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com