ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประชุมโครงการธนาคารใต้น้ำ <12/01/64>

วันที่ 12 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ กรมประมง จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการธนาคารใต้น้ำ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในการบริหารจัดการ การเลี้ยงปลา ผสมพันธุ์ปลา ให้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชนตำบลดอยหล่อ ให้มีรายได้เสริมต่อไป 


 ทำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง บ้านสันหิน หมู่ที่ 1 <08/01/64>

วันที่ 7 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับการประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร เพื่อทำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง บ้านสันหิน หมู่ที่ 1 ถนนหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด เนื่องจากมีเศษดินทรายจำนวนมาก ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในขณะที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่ และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ประชาชนบริเวณริมถนนดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว 


 ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <07/01/64>

วันที่ 5 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรียกเข้าแถวรายงานตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อให้เตรียมพร้อมต่อการปฏิบัติงาน และพร้อมต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 


 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 <07/01/64>

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดังนี้
ภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100%
งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50%
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %
ให้เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคมของปี
อัตราภาษีป้าย

ป้ายประเภท 1
(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 บาท / 500 ตร.ซม. (ข) อักษรไทยล้วน (ป้ายติดตั้งทั่วไป) อัตรา 5 บาท / 500 ตร.ซม.

ป้ายประเภท 2
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท / 500 ตร.ซม. (ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น (ป้ายติดทั่วไป) อัตรา 26 บาท / 500 ตร.ซม.

ป้ายประเภท 3
(ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท / 500 ตร.ซม (ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ (ป้ายติดทั่วไป) อัตรา 50 บาท / 500 ตร.ซม.
ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีป้ายขั้นต่ำ 200 บาท 


 ขอความร่วมมืองดเผาในช่วงนี้ เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 <04/01/64>

วันที่ 4 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ งดเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ.2563 เป็นผลมาจากความผันผวนสภาพภูมิอากาศ ปริมาณเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีขนาดเล็กจนขนจมูกของมนุษย์นั้น ไม่สามารถกรองได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในช่วงที่ผ่านมา เริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง และสถานการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ดอยหล่อ งดเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการดังกล่าว
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com