ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 กำจัดกิ้งกือตะเข็บแดง <09/04/64>

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร ออกปฏิบัติหน้าที่พ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดกิ้งกือตะเข็บแดงที่เกาะอยู่ตามบริเวณบ้านและรั้วบ้านเป็นจำนวนมาก ของประชาชนหมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ และหากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากกิ้งกือตะเข็บแดง สามารถกำจัดได้โดยวิธีการง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยการใช้น้ำส้มสายชูฉีดพ่น 


 การประชุมสภา อบต.ดอยหล่อ(8เม.ย.64) <09/04/64>

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายวิชัญ ญาติวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด, การเลือกตั้งท้องถิ่น, การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น, รายงานสถานะทางการเงินการคลัง, แนะนำเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นายเกรียงไกร ขุนยา, เรื่องพิจารณาตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ที่จะรับโอน
มาเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, การย้ายสถานที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17, การจ่ายเงินสะสม และการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 


 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถชนป้ายข้างทาง ม.3 <07/04/64>

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถเก๋งชนป้ายข้างทาง บริเวณถนนสายเชียงใหม่-ฮอด เขตหมู่ 3 บ้านเหล่าเป้า มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ชื่อนางมาลี ส่องแสงอาภากร อายุ 33 หมู่ 20 บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ มีอาการเจ็บปวดต้นคอ ปวดตามร่างกาย ทางกู้ชีพดอยหล่อได้นำส่งโรงพยาบาลดอยหล่ออย่างปลอดภัย 


 ระวัง โควิด-19 เชียงใหม่ติดเพิ่ม 4 ราย <07/04/64>

วันที่ 6 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตำบลดอยหล่อ เกี่ยวกับการพบ
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มอีก 4 ราย ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้มีการยกระดับการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดขบวนแห่ อนุญาตให้เฉพาะวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินงาน คนร่วมงานไม่เกิน 200 คน นอกนั้นไม่อนุญาตให้ร่วมงาน ผู้ชมต้องสวมหน้ากาก 100%
สำหรับสถานบริการ และสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้าย และร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุรา ให้เปิดจำหน่ายและบริโภคสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6-30 เมษายน 2564
ผู้ป่วย 1 ใน 4 ราย ได้ไปรับประทานอาหารใกล้สนามบิน ทานอาหารเย็นที่ตลาดทิพย์เนตร ไปเซ็นทรัลเฟสติวัล กาดมณี
การพบผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 4 ราย นี้ เป็นการนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการยกระดับมาตราการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตำบลดอยหล่อและทุกท่าน ร่วมมือกันป้องกันตนเอง และปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

“ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงไปจุดเสี่ยง ลดกิจกรรมรวมคน ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เช็คอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ” 


 กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ <05/04/64>

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ จำนวน ๕ ราย โดยมีพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คอยให้บริการฟื้นฟูสภาพ กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com