ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 กิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อ19/8/67 <19/04/67>

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อดอยหล่อ, นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อ โดยวันนี้ได้ออกหน่วยรับบริจาคขยะรีไซเคิลในพื้นที่
มีรายนามผู้ร่วมบริจาคดังต่อไปนี้
1.คุณภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
2.คุณเพ็ญ แสนสุข ส.อบต.ม.9
3.คุณวรกานต์ โยตา ส.อบต.ม.10
4.คุณสุทธิชาติ สุทะเสน ส.อบต.ม.14
5.ร้านค้าป้ายวง ม.2
6.คุณยม ปันศิริ ม.7
7.คุณบานชื่น อินต๊ะแก้ว ม.16
8.คุณผ่าน วรรณคำ ประธานผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ
9.คุณปิยะพร พรหมจันใจ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา อบต.ดอยหล่อ
10.ร้านM.8 coffee road ม.8 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ <18/04/67>

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายสมหมาย
อิ่มจิตต์ ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ, สมาชิกสภา อบต. ดอยหล่อ, นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ รักษาการนายอำเภอดอยหล่อ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง 2567 


 อบต.ดอยหล่อ จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จากคณะผู้บริหาร <17/04/67>

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในการทำงาน เนื่องในเทศกาลประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปีพ.ศ.2567 จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ นำโดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยนายสมหมาย อิ่มจิตต์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกด้วย 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2567 <09/04/67>

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นในด้านต่างๆ และในการนี้ได้ร่วมมอบใบแต่งตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุในระดับตำบล และระดับอำเภอ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่สร้างคุณความดีแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิชัย ตรีศิลป์สัตย์ รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร และใบประกาศเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 การประชุมพนักงาน อบต.ดอยหล่อ ประจำเดือนเมษายน 2567 <09/04/67>

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนเมษายน2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการแจ้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ทำกิจกรรมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำสัญลักษ์มือไขว้ No gift polisy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 


 อบต.ดอยหล่อ ดำเนินการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ยิงจุดโทษ บริเวณเกาะกลางน้ำปิง <01/04/67>

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ยิงจุดโทษ บริเวณเกาะกลางน้ำปิง “นายกปั๊บ ดอยหล่อครั้งที่ 1” บริเวณ เกาะกลางน้ำปิง ใต้สะพานดอยหล่อ- หนองผ้าขาว ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 40 กว่าทีม 


 การฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพ.ศ.2567 <01/04/67>

วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้า สำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด จำนวน 3 นาย ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ พลเมฆ, นายพีลาวุทธ แสนสุข และนายธนวัฒน์ หมองมาลี เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5 วัน 


 อบต.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีพ.ศ.2567 <29/03/67>

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และนายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนหรืออาสาปศุสัตว์ได้ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ เข้าร่วมพิธีมุทิตาถวายสักการะ พระสงฆ์ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ <27/03/67>

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีมุทิตาถวายสักการะ ในพิธีเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ พระครูกัลยาณปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดม่อนห้วยแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ ในโอกาสที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ จากเดิมพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก และร่วมมุทิตาถวายสักการะ ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ เจ้าอาวาสไร่พัฒนาราม หมู่ที่ 16 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนาม พระครูวิจารณ์ธรรมทัต โดยมี ท่านพระครูสาธุกิจจานันท์ เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 


 อบต.ดอยหล่อ เข้าร่วมโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง <20/03/67>

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอ
ดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยหล่อ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงศ์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอยหล่อ เข้าร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบการที่ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com