ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ม.3 เหล่าเป้า <28/09/65>

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 00.40 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน จค 1021 เชียงใหม่ ออกช่วยเหลืออุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า พบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย ทางกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหล่อ เป็นที่เรียบร้อย 


 รับมอบที่พักอาศัยจาก พมจ. <23/09/65>

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบที่พักอาศัยในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้อาศัย จำนวน 6 หลังคาเรือน จากว่าที่ร้อยตรี สุรเดช ศรีโพธิ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายกลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 


 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6,8,11 <23/09/65>

วันที่ 23 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ, หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย และหมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชุดเสียหาย เนื่องจากโดนลม, ฝน และใช้งานมาเป็นเวลานาน ลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 


 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ปีงบ 2566 <23/09/65>

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ การจัดงานแข่งขันชกมวย, การจัดงานกว่างชน, การจัดงานยี่เป็ง และการจัดงานมหกรรมของดีดอยหล่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลดอยหล่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้ เกิดการ
มีส่วนร่วม และความภาคภูมิในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะเริ่มจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 


 เพิ่มแสงสว่าง โรงเรียนดอยหล่อวิทยา <15/09/65>

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ออกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดของโรงเรียนดอยหล่อวิทยา เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ในห้องเรียน และภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ช่วงเวลากลางคืน 


 ช่วยเหลือเหตุใช้มีดแทงตัวเอง <15/09/65>

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ใช้มีดแทงตัวเองบริเวณขาด้านขวา โดยได้นำรถกู้ชีพทะเบียน
ขห 6476 เชียงใหม่ ออกรับผู้บาดเจ็บรายดังกล่าว อาศัยอยู่บ้านห้วยเปายง
หมู่ที่ 15 ตำบลดอยหล่อ ในการนี้ กู้ชีพดอยหล่อได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งไปโรงพยาบาลดอยหล่ออย่างปลอดภัย 


 ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 <08/09/65>
 


 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.25 (7ก.ย.65) <07/09/65>

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานแบบแผนและก่อสร้าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง (เชื่อมโรงพยาบาลดอยหล่อ) จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางปรับเกลี่ย สัญญาจ้างที่ 23/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 งบประมาณ 499,500 บาท หจก.เอสเอสพี บิลดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน 


 “ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม” จากกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลดอยหล่อ 24.08.2565 <24/08/65>

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๒๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้ป่วยและญาติ โดยการทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม แบบย้อมเย็น เน้นให้ผู้ป่วยและญาติร่วมกันทำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างรายได้ให้ผู้ป่วย และกล้าที่จะเข้าสังคมอย่างภาคภูมิ ซึ่งเป็นอีกช่องทางการสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลดอยหล่อ ทั้งนี้ สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ทุกวันเวลาราชการ หรือโทร.053 369 049 ต่อ 14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 การประชุมชี้แจงซักซ้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22.08.2565 <22/08/65>

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายบุญมี เมฆโพธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และงานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ออกประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com