ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง <11/12/62>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
8181 : 2735_1688_1818.pdf (100 KB.) 


 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข <09/12/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารแนบดาวน์โหลดเอกสาร
pagadd2 : 2730_1687_pagadd1.pdf (189 KB.) 


 การประชุมถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ เป็นสถานศึกษาในสังกัด อบต.ดอยหล่อ <06/12/62>

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ จัดการประชุมประชาคมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแสดงความเห็นเรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตามนโยบายของว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในการพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน ดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา และผลักดันให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ของอำเภอดอยหล่อต่อไป 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน <05/12/62>

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 การแข่งขันกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 21 <24/11/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 21) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติด มีการเดินขบวนพาเหรดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรีแม่บ้าน, อสม. ทั้ง 26 หมู่บ้าน ซึ่งสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับปีที่ผ่านมา โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com