ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง <09/10/64>

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, นายชัยพันธ์ ศรีนันตา กรรมการการเลือกตั้ง และนายยอดกฤต เมืองใจ กรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานเลือกตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมผาช่อ 2 


 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 38/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ย่านตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง <06/10/64>

&#128227;&#128227;วันที่ 6 ตุลาคม 2564 &#128227;&#128227;
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ย่านตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง จากการพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในย่านตลาดนวรัฐ และตลาดเมืองใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แล้ว จำนวน 50 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกประกาศฉบับที่ 38/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

&#128204;ให้พื้นที่ย่านตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ ตั้งอยู่ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นเวลา 14 วัน

&#10055;&#65039;&#10055;&#65039;โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

&#10060;ขอความร่วมมือ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

&#10055;&#65039;&#10055;&#65039;ให้นายอำเภอตามคำสั่ง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

&#8252;&#65039;หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

&#9989;มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 


 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 184/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเข้า-ออก <06/10/64>

&#128227;&#128227;วันที่ 6 ตุลาคม 2564 &#128227;&#128227;
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเข้า-ออก ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในบ้านเลขที่ 70,70/1,70/2,71 และ 71/1 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 184/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

&#128204;ให้บ้านเลขที่ 70,70/1,70/2,71 และ 71/1 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นเวลา 14 วัน

&#10055;&#65039;&#10055;&#65039;โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

&#10060;ขอความร่วมมือ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

&#10055;&#65039;&#10055;&#65039;ให้นายอำเภอสารภี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

&#8252;&#65039;หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

&#9989;มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 17ตุลาคม 2564 


 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 182-183/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว <06/10/64>

&#128227;&#128227;วันที่ 6 ตุลาคม 2564 &#128227;&#128227;
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 182 /2564 และคำสั่งที่ 183/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

&#128204;ให้ปิดหย่อมบ้านลีซู ซอยกองฮัก บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
&#128204;ให้ปิดร้านสั่งตามใจ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 664 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

&#10055;&#65039;&#10055;&#65039;โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

&#10060;ขอความร่วมมือ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

&#10055;&#65039;&#10055;&#65039;ให้นายอำเภอตามคำสั่ง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

&#8252;&#65039;หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

&#9989;มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 17ตุลาคม 2564 


 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 181/2664 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) <06/10/64>

&#128227;&#128227;วันที่ 6 ตุลาคม 2564 &#128227;&#128227;
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 181/2664 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ในประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงตามลำดับ และพบว่าเป็นผู้ลักลอบเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบการแพร่ระบาดกระจายออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะการติดเชื้อในชุมชนยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 181/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้&#128071;
&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;&#10024;
๑.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ได้รับมอบหมาย) หัวหน้าคณะทำงาน &#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ &#9654;&#65039;คณะทำงาน
๓. รอง ผอ.กอรมน.จังหวัด ช.ม. (ท.) &#9654;&#65039;คณะทำงาน
๔. ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๙. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๐. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๓. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๔. แรงงานจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๕. จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๖. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๗. ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๘. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๑๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๐. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๑. หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศทำอากาศยานเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๒. ผู้แทนผู้อำนวยการทำอากาศยานเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๓. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๔. ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน
๒๖. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน/เลขานุการร่วม
๒๗. จ่าจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน/เลขานุการร่วม
๒๘. ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. หัวหน้าฝ้ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่&#9654;&#65039;คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;&#128315;
&#128073;ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำกับ ติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD - 19)ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีขายแดนติดกับประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคมาสู่จังหวัดเชียงใหม่
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา
๓. ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย
&#9989;มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com