ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 <21/05/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการเพิิ่มประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์เพชร โพสาราช ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีถวายตัวเป็นพุทธมามกะ <18/05/61>

เช้านี้ (18 พ.ค.61) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในพิีธีถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 เปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <15/05/61>

พิธีเปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้เรื่องเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับกองทุนยุติธรรม การจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน แก่ประชาชนตำบลดอยหล่อ 26 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ <09/05/61>

วันนี่้ (9 พ.ค.61) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ ตามโครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพและสังคม โดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ ณ หอประชุมอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ ติดตามและประสานงานโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน <03/05/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ดำเนินการติดตามและประสานงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน PARA ASPHALT CONCRETE บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 11, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16, บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21, บ้านวังธารทอง หมู่ที่ 22, บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18, บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com