ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
นายณัฐพล นกแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายศักย์ศรณ์ วงค์ขัติย์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายภาณุพงศ์ มะณีทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุภาพ ตาวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอภิรักษ์ วงค์บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวภาวินีย์ ใจใหญ่
เจ้าหน้าที่ลงรับหนังสือ (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com