ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ทั้งหมด 6 ศูนย์

ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย

          ตั้งอยู่ เลขที่ 67/9 หมู่ 2 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
          มีบุคลากร   จำนวน    2    คน  ได้แก่
          1. นางสาวสายใจ         อุ่นทราย         วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ตำแหน่ง ครูดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย
          2. นางสิริมา                 หล้าทิพย์        กำลังศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย
          มีเด็กนักเรียนในการดูแล ทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ชาย  14  คน  หญิง  11  คน

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com