ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ตำบลดอยหล่อ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จากการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีในสังกัดจำนวน 6 แห่ง สถานที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากร ครู 4 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน นักการภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คน 

วิสัยทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คือ เรียนรู้อย่างเหมาะสม ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของผู้เรียน ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com