ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ

              องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทาคู่มือการให้บริการประชาชน ตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ และนาเครื่องมือการการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีงานบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ จานวน 35 งาน การดาเนินการดังกล่าวได้รวบรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/ขั้นตอน เอกสารประกอบที่ใช้ ค่าธรรมเนียมและกาหนดเวลาแล้วเสร็จ มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับประชาชนได้ทราบแนวทางการติดต่อขอรับการบริการแต่ละงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่มารับการบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หากประชาชนผู้รับบริการท่านใด หรือหน่วยงานใด ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย


ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน : 304_1234_Public_guide_book.pdf (1.22 MB.)
คู่มือสาหรับประชาชน : 304_1235_Public_guide.pdf (1.77 MB.)

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com