ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ทต.สันปูเลย ศึกษาดูงานการบริหาจัดการขยะ อบต.ดอยหล่อ <20/08/61>

วันนี้ (20ส.ค.61) เทศบาลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 สำนักงาน ป.ป.ช.ตรวจแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ดอยหล่อ <16/08/61>

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ ป.ป.ช. ในการนี้ ว่าทีร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมนำปรงนากลับคืนสู่ถิ่น <10/08/61>

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมกิจกรรม "นำปรงป่ากลับคืนสู่ถิ่น" ณ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณทางเข้าชมผาช่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปรงนา (พร้าวเต่า) ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จัดโดยองค์การสวยพฤกษศาสตร์และอุทยานแห่งชาติแม่วาง 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย <10/08/61>

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดูแล อนุรักษ์ ทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และการปลูกต้นพยุง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ และการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพเด็กให้เจริญเติบโตสมวัย จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 <07/08/61>

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และร่วมกิจกรรม RUN STOP VIOLENCE เดิน-วิ่ง ยุติความรุนแรงมินิมาราธอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดขึ้น ณ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com