ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 <28/02/63>

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนหรืออาสาปศุสัตว์ได้ทบทวนความรู้ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม <26/02/63>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายวสันต์ ปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง, นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง ผู้อำนวยการกองช่าง, นายนิรันดร์ จันทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายธีรพงค์ แสนศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกับอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.ดอยหล่อ, วัดม่อนห้วยแก้ว, โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ที่กำลังจะรับถ่ายโอนสถานศึกษา ซึ่งจากที่ประชุมได้แนวคิดและวางผังในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ที่จะมาใช้บริการ และนักเรียนที่จะเรียนในโรงเรียนบ้านดอยหล่อในอนาคต ทั้งนี้เป็นผลจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อบต.ดอยหล่อ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลดอยหล่อและตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ <24/02/63>

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร จิตอาสาตำบลดอยหล่อ และจิตอาสาตำบลสองแคว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมคำสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ โดยมีนายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ, นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแควกล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ 


 ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลดอยหล่อ <24/02/63>

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ 1และ2 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เปิดการประชุม นายพรชัย ต๊ะวันวงศ์ ประธานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ 2 ร่วมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งในเพียงพอ เนื่องจากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรเริ่มแห้งขอดลง ทำให้น้ำที่ใช้ในการเกษตรเริ่มไม่เพียงพอ จึงต้องมีการประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ รับเกียรติบัตรส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา <18/02/63>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับเกียรติบัตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสองแคววิทยาคม ในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com