ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ศพด.อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการตามรอยเท้าพ่อ <25/03/62>

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกร ณ ไร่พอเพียง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไว้กินเอง ณ ศพก.นายอร่าม หล้าทิพย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และสนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 


 งานวันท้องถิ่นไทยอำเภอดอยหล่อ <18/03/62>

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยปลัด อบต.ดอยหล่อ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า <13/03/62>

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนความรู้ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละหมู่บ้านและมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้ร่วมอบรมหมู่บ้านละ 2 คน ทั้งนี้แต่ละหมู่บ้านจะเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยวิทยากรคุณชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาโรงเรียนสองแคววิทยาคม <13/03/62>

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคมที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 มช.แจ้งผลตรวจสุขภาพตามโครงการอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองฯ <05/03/62>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งผลการตรวจสุขภาพตามโครงการฝึกอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำบลดอยหล่อ ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ ซึ่งผลการตรวจสุขภาพพบว่าโรคที่ประชาชนตำบลดอยหล่อเป็นมากที่สุดคือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจะร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com