ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 มอบรถเข็นให้คนพิการ หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ <22/01/62>

วันที่ 16 มกราคม 2562 คุณผึ้งและกลุ่มเพื่อนเฮียตือ มอบรถเข็นคนพิการให้กับนายหนึ่ง ไชยสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ซึกขวา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ปลัด อบต.ดอยหล่อ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 <14/01/62>

วันที่ 12 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวให้โอวาทและพบกับเด็ก ๆ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ กศน.อำเภอดอยหล่อ โรงพยาบาลดอยหล่อ สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ รพ.สต.ในเขตตำบลดอยหล่อ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอยหล่อสายเหนือ-สายใต้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ โดยแจกรถจักรยาน จำนวน 12 คัน ของเล่น ขนม อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" <03/01/62>

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอดอยหล่อ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ 


 การประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลดอยหล่อ <03/01/62>

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุน และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการของปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 <03/01/62>

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญให้น้อยที่สุด และเพื่อช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยทางถนน โดยมีพันจ่าอากาศเอกมานิตย์ ไหวไว ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ โรงพยาบาลดอยหล่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยบริการกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ถนนสาย 108 หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com