ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 นายอำเภอเยี่ยม และกำลังใจผู้มาใช้บริการ ศูนย์ฟื้นฟูO18.05.2565 <19/05/65>

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และชื่นชมบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และขอให้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายนิรันดร์ จันทร์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 18.05.2565 <19/05/65>

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๒๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ เพื่อหารือการพิจารณาปรับแผนงานโครงการที่จะดำเนินการต่อจากนี้ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๐,๕๔๐ บาท โดยมีนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายนิรันดร์ จันทร์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสุภาพร โปลาศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมผาช่อ 2 


 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษา 18.05.2565 <18/05/65>

วันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออด และควบคุมพาหะนำโรค เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก, โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า โดยฉีดพ่นหมอกควันสถานศึกษาทุกแห่งในตำบลดอยหล่อ 


 การพัฒนาสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย 18.05.2565 <18/05/65>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมควบคุมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย โดยมีการทดสอบการดันพื้น (PUSH-UP), การลุกนั่ง (SIT-UP) และการวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในด้านความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัยของราชการ โดยมีนายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักงานปลัด และ นายธฤติ งามเจริญ นักป้องกันบรรทาสาธารณภัยชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบในครั้งนี้ 


 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล (ศปก.ตำบล) 17.05.2565 <18/05/65>

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ, นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ, นายเฉลิม ใบงิ้ว สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ, ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ครั้งที่ 22/2565 เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) อย่างครบถ้วนและทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ควบคุมการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกำหนด โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม. ทั้ง 26 หมู่บ้าน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (TPMAR) และมอบถุงยังชีพ 17.05.2565 <17/05/65>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ, นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ
พร้อมด้วย งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางด้านที่พักอาศัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน TPMAP อำเภอดอยหล่อ และมีการมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยพื้นที่ตำบลดอยหล่อ พบครัวเรือนที่ประสบปัญหาทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย, หมู่ที่ 21 จำนวน 2 ราย และหมู่ที่ 25 จำนวน 1 ราย 


 เปิดเรียน on site วันแรก ของโรงเรียนดอยหล่อวิทยา 17.05.2565 <17/05/65>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดอยหล่อวิทยา เปิดการเรียนการสอน
แบบ On-site (การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน) เป็นวันแรก โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพรjระบาดของโรคโควิด-19 มีการจัดจุดคัดกรอง (การตรวจ ATK), วัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำเด็กนักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบ]ดอยหล่อ และนายธีรภัทร กุณวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหล่อวิทยา ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการศึกษา และให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันแรก 


 ซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ 12.05.2565 <12/05/65>

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานสาธารณูปโภค ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย, หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี, หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน, หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง และหมู่ที่ 23 บ้านไร่บน ที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 


 การสัมมนาสรุปบทเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการพลังงานที่ดี 11.05.2565 <11/05/65>

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์กาบบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด, นางสาวอิษณาติ ด่านพานิชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายอร่าม หน้าทิพย์ ประธานกลุ่ม ศพก.ดอยหล่อ เข้าร่วมการสรุปบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารและจัดการพลังงาน ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี2565 รับรองโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุมโลกุตระ 1 ชั้น 3 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 


 รับส่งผู้ป่วย หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 11.05.2565 <11/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกรับผู้ป่วยจิตเวช 1 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อไปรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสวนปรุง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com