ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 เที่ยวดอยหล่อ ชมเหยี่ยว และนกอพยพหาดูยาก <27/10/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอยหล่อ ขอเชิญชมแหล่งดูนกทุ่งที่สำคัญของประเทศไทย ที่นักดูนกทั่วประเทศต่างรู้จักเป็นอย่างดี คือ ทุ่งดอยหล่อ บริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลดอยหล่อและตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่หลังเทศบาลตำบลสองแคว ยาวเรื่อยไปจนถึงหลังหมู่บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2, หมู่บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3, วัดหนองหอก หมู่ที่ 12, วัดพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 11 สุดทางถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว มีนักดูนกกลุ่มแรกได้เข้ามาสำรวจและดูนกในทุ่งแห่งนี้เป็นครั้งแรก และพบว่าช่วงฤดูอพยพ เดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี จะมีนกอพยพชนิดต่าง ๆ เข้ามาอาศัยหากินอยู่เป็นจำนวนมาก มีนกที่หายาก มีสถานะการอนุรักษ์ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลก มาอาศัยเป็นประจำทุกปีที่ทุ่งดอยหล่อ เช่น นกอินทรีปีกลาย (Greater spotted Eagle) ซึ่งสามารถพบได้ตลอดช่วงฤดูหนาว, นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Yellow-Breasted Bunting) อีกทั้งยังมีนกกลุ่มนกล่าเหยื่อที่หายากมากในที่อื่น แต่สามารถพบได้ทุกปีที่ทุ่งดอยหล่อเช่นกัน ได้แก่ นกอินทรีแถบปีกดำ (Bonelli’s Eagle), นกอินทรีทุ่งหญ้า สเต็ปป์ (Steppe Eagle), และนกอินทรีหัวไหล่ขาว (Imperial Eagle) และยังมีนกน้ำ นกทุ่ง อีกหลากชนิดที่แวะเวียนเข้ามาใช้พื้นที่ในทุ่งเป็นที่แวะพักอาศัยหากินในช่วงฤดูอพยพ ปีที่ผ่านมามีนก กระเรียนพันธุ์ยุโรป (Common Crane) ที่เป็นนกอพยพขนาดใหญ่มากและหาดูได้ยากมากในประเทศไทย มาอาศัย หากินอยู่เป็นเวลาร่วม 1 เดือน นอกจากนี้ ยังมีห่านเทาปากชมพู (Graylag Goose) ที่หายากไม่แพ้นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป จึงทำให้ทุ่งดอยหล่อคึกคักไปด้วยนักดูนกที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายตลอดช่วงฤดูหนาว, ปี 2561 พบนกชนิดใหม่ของประเทศไทยที่ทุ่งแห่งนี้ คือ เหยี่ยวม่านตาขาว (White-eyed Buzzard), ปี 2558 พบเหยี่ยวทะเลทรายขายาว (Long-legged Buzzard) เป็นครั้งแรกเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นทุ่งที่มีนกหลากหลายชนิด ทั้งนกทุ่งทั่วไป และนกหายากมาอาศัย ให้ผู้สนใจได้เข้ามาดูอยู่เสมอ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า นกที่มาอาศัยในทุ่งดอยหล่อ ส่วนใหญ่เป็นนกอพยพจากประเทศจีน, มองโกเลีย, รัสเซีย, แถบไซบีเรีย และประเทศแถบทวีปยุโรป สถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสิ้น จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนทุกท่าน ห้ามทำอันตรายนกทุกกรณี เช่น ห้ามลักลอบล่านก ห้ามใช้ปืนอัดลมยิงนก ห้ามวางตาข่ายตามจุดต่าง ๆ ระหว่างดงหญ้าที่นกบินผ่าน ห้ามจับนกไปขัง หากฝ่าฝืนมีโทษตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ทุ่งดอยหล่อแห่งนี้เป็นแหล่งพักพิงของนกหากยาก และเป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้คงอยู่ตลอดไป
และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ทางชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา จะมีกิจกรรมสำรวจนกบริเวณทุ่งดอยหล่อ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 


 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 <27/10/63>

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และในการนี้ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 ประชุมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการผู้ดูแล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลดอยหล่อ <21/10/63>

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมผาช่อ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้จัดการผู้ดูแล (Caremanager) ผู้ดูแล (Caregiver) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคล จำนวน ๖๕ ราย 


 โครงการส่งเสริมประเพณีกว่างชน ประจำปี 2563 <21/10/63>

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมประเพณีกว่างชนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์กว่างชน การแข่งขันกว่างชน ให้สืบเนื่องต่อไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลดอยหล่อ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยพ่ออ้าย ใจยะปั๋น ประธานชมรมอนุรักษ์กว่างชนตำบลดอยหล่อ, พ่อประสิทธิ์ ทิพย์แก้ว วิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องกว่างชนแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ลานกิจกรรมทางเข้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ 


 โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 24 ตำบลดอยหล่อ <21/10/63>

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 งานก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ตามสัญญาที่ 21/2563 พื้นที่หมู่ 4 บ้านปากทางเจริญ และหมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น งบประมาณหมู่บ้านละ 200,000 บาท จากการจ่ายเงินสะสมในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน และผู้สัญจรไปมา
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com