ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม <21/05/62>

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 เปิดป้ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย <17/05/62>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 470,000 บาท 


 อบต.ดอยหล่อ ตัดตอนกิ่งไม้เพื่อป้องกันเหตุพายุฤดูร้อน <16/05/62>

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ขอความช่วยเหลือตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าวัดเหล่าเป้า ซึ่งมีความเสี่ยงจะล้มใส่กำแพง ศาลาการเปรียญของวัด กีดขวางทางสัญจร และอาจล้มทับสายไฟฟ้าขาดได้ เนื่องจากในช่วงนี้ตำบลดอยหล่อประสบเหตุพายุฤดูร้อน บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยนำรถกระเช้าไฟฟ้าเข้าไปช่วยตัดตอนกิ่งไม้ในพื้นที่แล้ว 


 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมิน ITAS 2562 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต <10/05/62>

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ระบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมิน ที่เรียกว่า การประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: ITAS )

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าระบบการประเมิน ITAS ให้ประชาชนผู้รับบริการได้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าระบบ ITAS ผ่านทาง QR Code หรือผ่านทางที่อยู่เว็บไซด์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtbrxv
2. ยืนยันตนโดยการกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดเลือก “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562” จากนั้นกรอกแบบสอบถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย ตามความเป็นจริง
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบ ทำการบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่ม "บันทึกฉบับร่าง"
 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 <08/05/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาอำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com