ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ ถวายเทียนพรรษา <23/07/64>

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุดอยน้อย และวัดม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โรงน้ำดื่มบลูเมาท์เทน มอบน้ำดื่ม <22/07/64>

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอขอบคุณ โรงน้ำดื่มบลูเมาท์เทน โดยนางนงนภัส มณีทอน ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 120 แพ็ค 1,440 ขวดเล็ก มาบริจาคให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายนิรันดร์ จันทร์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้รับคำสั่งให้ถูกกักตัว เป็นระยะเวลา 14 วัน ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะนำน้ำดื่มดังกล่าว ไปมอบให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงฯ โดยด่วนต่อไป 


 การตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรค ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก <22/07/64>

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยหล่อ ออกตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก โดยการออกตรวจบ่อตกปลาที่กำลังจะเปิดดำเนินการ พื้นที่หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง ตำบลดอยหล่อ โดยผู้ขออนุญาตได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น อ่างล้างมือ, เจลแอลกอฮอล์, การจัดเลี้ยงอาหารกล่อง, น้ำดื่มขวดเล็ก ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร การสวมหน้ากากอนามัย และไม่ดื่มน้ำในกระติกเดียวกัน 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัว มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 <21/07/64>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยหล่อ ขอขอบคุณ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายประเสริฐ ทรงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยหล่อ ในการสนับสนุนถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัว มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ หมู่ 8 บ้านดงป่าหวาย, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย และหมู่ที่ 23 บ้านไร่บน 


 อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.ดอยหล่อ มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ตำบลดอยหล่อ <21/07/64>

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานของนายประเสริฐ ทรงคำ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ในการมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่ต้องกักตัว มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย และหมู่ที่ 23 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com