ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

รหัส : A005
กลุ่มเย็บผ้าประชารัฐบ้านวังขามป้อม
ผู้ผลิต: นายนิกร สิทธิชาติ
รหัส : A006
หนึ่งดอยหล่อกระถางรถยนต์
ผู้ผลิต: นางสาววรกานต์ หยู่จันทร์
รหัส : A007
บ้่านถวายซิลเวอร์แวร์ดีน์
ผู้ผลิต: นางสิริกร โฟรัน
รหัส : A008
กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า
ผู้ผลิต: หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
 
     
หน้า:  | 1 |   2   3 

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com