ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

รหัส : A008
กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า
ผู้ผลิต: หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
รหัส : A010
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย
ผู้ผลิต: หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
รหัส : A011
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ
ผู้ผลิต: หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
รหัส : A013
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง
ผู้ผลิต: หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
 
     
หน้า:  | 1 |   2 

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com