ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววริยา กาวิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น
นางสาวศิริพรรณ อานันทนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสายใจ อุ่นทราย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย
นางศิริลักษณ์ ออแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากทางเจริญ
นางสมพร ตาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรป.กลาง
นางสาวประนอม ปวนใจรัก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขามป้อม
นางจุฬาลักษณ์ แสนปุ๊ก
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากทางเจริญ
นางจันทร์ยา มะโนริ
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าหวาย
นางสิริมา หล้าทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย
นางจินตนา กุณะ
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขามป้อม
นางสาวพรทิพย์ ทิพวิธุรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยน้อย
นางสาวปิยะพร พรหมจันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวมาณี บุญต๊ะเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายไพรวัลย์ อินต๊ะวร
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com