ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นางสาววริยา กาวิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น
นางสาวศิริพรรณ อานันทนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสายใจ อุ่นทราย
ครุผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย
นางศิริลักษณ์ ออแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากทางเจริญ
นางสมพร ตาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรป.กลาง
นางสาวประนอม ปวนใจรัก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขามป้อม
นางจุฬาลักษณ์ แสนปุ๊ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากทางเจริญ
นางจันทร์ยา มะโนริ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าหวาย
นางสิริมา หล้าทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วย
นางจินตนา กุณะ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขามป้อม
นางสาวพรทิพย์ ทิพวิธุรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยน้อย
นางสาวปิยะพร พรหมจันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวมาณี บุญต๊ะเลิศ
เจ้าหน้าที่การบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายไพรวัลย์ อินต๊ะวร
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com