ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
เขียนสมุดเยี่ยม
  ข้อความที่: 57141
วันที่
: 03 กันยายน 2556
ผู้เขียน: boyinterframe
อีเมล์: flagandframe@hotmail.co.th
 
   
   จำหน่าย ธงชาติ ธงนานาชาติ ธงอาเซี่ยน ธงตราสัญลักษณ์ ธงภปร.84พรรษา ธงสก.ธงประจำพระองค์ ธงฐานรองรูปธรรมจักร ธงราว 7 สี ธงราว(ธงชาติ-ภปร.)ธงราว(ธงชาติ-ธรรมจักร)ธงญี่ปุ่น เสาธงไม้ทุกขนาด แท่นตั้งเสาธง(ดอกรัก)ขาตั้งรูป กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กรอบไม้ กรอบหลุยส์ กรอบอลูมิเนียม กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ผลิตและ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์(PPบอร์ด,ไม้อัด,ไฟเบอร์กลาสทุกขนาด)พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ทุกขนาด ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน บริการจัดส่งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th , http://www.boyinterframe.com , Line ID = boyinterframe  
  ข้อความที่: 57140
วันที่
: 02 ธันวาคม 2555
ผู้เขียน: ณาณา โตเกียว
อีเมล์: nana1967@hotmail.co.jp
 
   
   เอาภาพตี้งานเทศน์มหาชาติ พระเวสมาลงพ่องเน้อใค่หันแต้ว่าเจ้า  
  ข้อความที่: 57139
วันที่
: 08 ตุลาคม 2555
ผู้เขียน: เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ
 
   
    กสทช.ประกาศชื่อ 19 สถานีวิทยุชุมชนในเชียงใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศ จากทั้งหมด 700 สถานีทั่วประเทศ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 37/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 และในคราวการประชุมครั้งที่ 38/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกาศในหนังสือพิมพ์ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีสาระสำคัญว่า “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ที่มิได้เข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 300 วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว นับแต่วันที่ กสท.มีมติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 จำนวน 700 สถานี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ สำนักงาน กสทช.ส่วนกลาง และ สำนักงาน กสทช.ภูมิภาค (14 เขต)” นอกจากนั้นยังได้ส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดติดประกาศรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จำนวน 700 สถานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นการสาธารณะต่อไป เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จำนวน 19 สถานี ประกอบด้วย สถานีวิทยุอุดมการณ์สานฝันเพื่อบ้านเกิด, สื่อมวลชนเชียงใหม่, สิฬิภูมิ เรดิโอ, วิทยุ FM 96.75 ชุมชนแม่แตง, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัฒนธรรมล้านนา, โรงเรียนพิงค์พระนครพาณิชยการและเทคโนโลยี, ฝางรักคุณ, บ้านป่าเหมือด, นัมเบอร์วัน, ตำบลฟ้าฮ่าม, ชุมชนสัมพันธ์, ชุมชนบ้านโป่ง, ชมรมคนรักฝาง, คนเหนือเขื่อน, คนรู้ใจสารภี, T.I.T.S Radio, MAP Radio FM 99 MHz. และ คนรักครอบครัว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้อีกทางหนึ่งด้วย  
  ข้อความที่: 57138
วันที่
: 30 กรกฎาคม 2555
ผู้เขียน: คนดอยหล่อ
อีเมล์: bossi@gmail.com
 
   
   ทำไมรถจัดเก็บขยะไม่มาเก็บขยะเป็นอาทิตย์แล้วใตรมีหน้าที่รับผิดชอบชาวบ้านเดือดร้อนกันมาก  
  ข้อความที่: 57137
วันที่
: 07 พฤษภาคม 2555
ผู้เขียน: domo
อีเมล์: microsof_bit@hotmail.com
 
   
   เงียบกันเลยน่ะ กระทู้แต่ละอันทำไมนานจังเลยครับถูกโพสตั้งนานเลย สบายดีกันหรือเปล่า พี่พี่ อบต. เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ นาย domo  
  ข้อความที่: 57136
วันที่
: 17 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้เขียน: หนุ่ม...อบต
อีเมล์: pornpet99@sanook.com
 
   
   ขออนุญาตแนะนำโปรแกรมสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเล...เพื่อการศึกษาดูงาน ขอแนะนำบ้านพักสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเลหาดเจ้าสำราญใกล้ๆ กรุงเทพเดินทางเพียง2ชม.สู่.....พรเพชรกาเด้นท์รีสอร์ท....รีสอร์ทเล็กๆ สไตล์บ้านสวนผสมผสานบรรยากาศชายทะเลหาดเจ้าสำราญด้วยบ้านพักรับรองที่มาตรา ฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่มีไว้คอยบริการท่านแขกผู้มีเกียรติ ทั้งแบบครอบครัวหรือแบบหมู่คณะ เหมาะสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่กำลังใกล้มาถึงหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัส อากาศที่บริสุทธิ์ สงบเงียบ แผ่วเบาด้วยเสียงเกลียวคลื่น กับ.....พรเพชรกาเด้นท์รีสอร์ท....ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านแขกผู้มีเกียรติ ที่มาเป็นหมู่คณะสามารถให้ทางรีสอร์ทจัดเลี้ยงได้ตามต้องการเช่น....แบบโต๊ะ จีน....แบบบุฟเฟ่....(มีหลายชุดให้เลือก)เป็นต้นหรือท่านจะประกอบอาหารรับ ประทานเองในหมู่คณะเช่น.....บาบีคิว...ทะเลเผา....เป็นต้นทางรีสอร์ทมีเตา ปิ้งย่างให้บริการฟรีอีกทั้งยังจัดหาอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงในราคายุติธรรม อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าพักกรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าที่ 084-1104341 รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.porn-pet.com และเพื่อเป็นประโยชน์ควบคู่กับการพักผ่อน,สังสรรค์ในครั้งนี้ท่านสามารถตั้ง โครงการเพื่อการศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำหริแหลมผักเบี้ยซึ่งเป็น โครงการต้นแบบในการกำจัดขยะ เพื่อในไปใช้ประโยชน์ในองกรค์ของท่านได้อีกด้วย ซึ่งไม่ไกลจากที่พัก  
  ข้อความที่: 57135
วันที่
: 13 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้เขียน: นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
อีเมล์: doilor.org@hotmail.com
 
   
   เบอร์โทรศัพท์ วัดพระธาตุดอยน้อย 053-369279  
  ข้อความที่: 57134
วันที่
: 06 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้เขียน: เจริญศักดิ์ อุตะระ
อีเมล์: pom_tea@hotmail.com
 
   
   ขอทราบเบอร์โทรศัพท์วัดพระธาตุดอยน้อย หน่อยครับ ขอบพระคุณครับ  
  ข้อความที่: 57133
วันที่
: 10 ธันวาคม 2554
ผู้เขียน: เครื่อข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ
 
   
   บอร์ดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ใน กสทช. มีมติขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของสถานีวิทยุ จำนวน 6,601 สถานี ต่อไปอีก 300 วัน รอออกหลักเกณฑ์ใบอนุญาต วันนี้ (29 พ.ย.54) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะโฆษก กสทช.กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.ใน กสทช.มีการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย.54 ณ สำนักงาน กสทช. และมีมติให้ขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศ ในลักษณะชั่วคราวสำหรับกลุ่มผู้แจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงและได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวที่ผ่านมา จำนวน 6,601 สถานี ให้สามารถทดลองออกอากาศ ในลักษณะชั่วคราวต่อไปอีก 300 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.55 หรือจนกว่า กสทช. จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการให้กลุ่มผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวดำเนินการตามกรอบ กติกา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดย กสท.จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วต่อไป การเปิดให้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวข้างต้น สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการประกอบ กิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ซึ่งประกาศตามความในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 78 ที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนรับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่การจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ผ่านมา กทช.ได้ขยายเวลาการทดลองออกอากาศไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ 21 พ.ค.53 และครั้งที่สองเมื่อ 17 มี.ค.54 ซึ่งจะสิ้นสุดการคุ้มครองการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวในวันที่ 10 ม.ค.55 ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามการขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศข้างต้นถือว่าเป็นครั้งแรกนับแต่ กสทช.เข้ามารับตำแหน่ง เมื่อ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กสท.เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับวิทยุ 10 ปี สำหรับโทรทัศน์ และ 15 ปี สำหรับโทรคมนาคม โดยจะเริ่มที่ตรังเป็นจังหวัดแรกในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จากนั้นวันที่ 22 ธ.ค.54 ที่ จ.เชียงใหม่ 12 ม.ค.55 ที่ จ.ขอนแก่น และ 24 ม.ค.55 ที่ จ.กรุงเทพ  
  ข้อความที่: 57132
วันที่
: 08 มีนาคม 2554
ผู้เขียน: นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
อีเมล์: doilor.org@hotmail.com
 
   
   เรียน คุณเด็กดอยหล่อ ขณะนี้ทาง อบต.ดอยหล่อกำลังประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงรับหนังสือ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10-30 มีนาคม 2554 ซึ่งทาง อบต.ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.ดอยหล่อ, บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดอยหล่อ, สถานีวิทยุ รายการ อบต.ดอยหล่อพบประชน ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น. -14.00 น. ทางคลื่น FM 88.75 MHz., และส่งข่าวให้แก่ทางผู้นำหมู่บ้าน 26 หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ขอให้ทุกท่านที่สนใจจะร่วมงานกับ อบต.ดอยหล่อ ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะ ทาง อบต.ดอยหล่อ ไม่มีเด็กฝากคะ  
หน้า. [1] 2 3 4 5 6       
 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com