ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 )           

 

           แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จะจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมำณแต่ละปีซึ่งจะมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ ครอบคลุมระยะเวลำสำมปีโดยมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีและยังเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่ำภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหนึ่งๆ จะมีแนวทำงกำรพัฒนำได้มำกกว่ำหนึ่งแนวทำงและภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำหนึ่ง จะมีโครงกำร/กิจกรรมได้มำกกว่ำหนึ่งโครงกำร/กิจกรรมที่จะต้องนำมำดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ต้องกำรในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุดดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561-2564 ) : 303_1225_6.jpg (83 KB.)
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(เนื้อหา) : 303_1226_Plan4yearsA.pdf (1.62 MB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ01 : 303_1227_Plan4years_List01.pdf (130 KB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ02 : 303_1228_Plan4years_List02.pdf (87 KB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ03 : 303_1229_Plan4years_List03.pdf (26 KB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ05 : 303_1230_Plan4years_List05.pdf (28 KB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ06 : 303_1231_Plan4years_List06.pdf (31 KB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ07 : 303_1232_Plan4years_List07.pdf (60 KB.)
บัญชีโครงการแยกตามยุทธศาสตร์_แบบ_ผ07 : 303_1233_Plan4years_List07.pdf (60 KB.)

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com