ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นายนิรันดร์ จันทร์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น
นายประเวทย์ ยาแปง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนลัทพร เกิดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายวันเสด็จ พุทธไชย
คนงานทั่วไป
นายจำลอง ปูจาน
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายชัย ปัญญา
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายสมชาย อิวชาวนา
คนงานประจำรถขยะ(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายศรายุทธ วงค์ใจ
คนงานประจำรถขยะ(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายสุรพล อุ่นจันทร์ติ๊บ
คนงานประจำรถขยะ(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com