ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นายวสันต์ ปัญญาเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น
นางสุภาพร โปลาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนุชจรี เดื่อไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายนิวัฒน์ สิทธิกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเกศินี นิ่มอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ อุ่นจิโน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางศศกร ผดุงพรรค์
เจ้าหน้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นายบัณฑิต หมีคณะ
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวสิรินภัทร์ ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวธัญยชนก เสาร์แก้ว
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com