ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
                                                        มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ดาวน์โหลดเอกสาร
นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) ปลัดฯ : 305_1236_1101.pdf (230 KB.)
นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) : 305_1237_weare.php (230 KB.)
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) : 305_1238_2102.pdf (236 KB.)
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) : 305_1239_2103.pdf (213 KB.)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) : 305_1240_2104.pdf (255 KB.)
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) : 305_1241_2107.pdf (221 KB.)
นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) : 305_1242_3101.pdf (227 KB.)
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1243_3105.pdf (214 KB.)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1244_3201.pdf (264 KB.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1245_3203.pdf (229 KB.)
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1246_3204.pdf (257 KB.)
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1247_3301.pdf (249 KB.)
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1248_3601.pdf (253 KB.)
วิศวกรโยธา : 305_1249_3701.pdf (376 KB.)
นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1250_3801.pdf (254 KB.)
นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1251_3802.pdf (232 KB.)
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1252_3803.pdf (236 KB.)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) : 305_1253_3810.pdf (209 KB.)
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) : 305_1254_4101.pdf (228 KB.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : 305_1255_4201.pdf (180 KB.)
เจ้าพนักงานพัสดุ : 305_1256_4203.pdf (175 KB.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ : 305_1257_4204.pdf (170 KB.)
นายช่างโยธา : 305_1258_4701.pdf (168 KB.)

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com