ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                                                        มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ดาวน์โหลดเอกสาร
นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) ปลัดฯ : 305_1236_1101.pdf (230 KB.)
นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) : 305_1237_weare.php (230 KB.)
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) : 305_1238_2102.pdf (236 KB.)
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) : 305_1239_2103.pdf (213 KB.)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) : 305_1240_2104.pdf (255 KB.)
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) : 305_1241_2107.pdf (221 KB.)
นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) : 305_1242_3101.pdf (227 KB.)
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1243_3105.pdf (214 KB.)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1244_3201.pdf (264 KB.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1245_3203.pdf (229 KB.)
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1246_3204.pdf (257 KB.)
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1247_3301.pdf (249 KB.)
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1248_3601.pdf (253 KB.)
วิศวกรโยธา : 305_1249_3701.pdf (376 KB.)
นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1250_3801.pdf (254 KB.)
นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1251_3802.pdf (232 KB.)
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) : 305_1252_3803.pdf (236 KB.)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) : 305_1253_3810.pdf (209 KB.)
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) : 305_1254_4101.pdf (228 KB.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : 305_1255_4201.pdf (180 KB.)
เจ้าพนักงานพัสดุ : 305_1256_4203.pdf (175 KB.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ : 305_1257_4204.pdf (170 KB.)
นายช่างโยธา : 305_1258_4701.pdf (168 KB.)

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com