ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
ส่วนสำนักงานปลัด
นายศฤงคาร อุปนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
นายศฤงคาร อุปนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
นายปราโมทย์ อินต๊ะจา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรพงค์ แสนศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศรัญญา นันติอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสุมิตรา งามเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธฤติ งามเจริญ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาววันทอง สายเครื่อง
นิติกรปฏิบัติการ
นายวรพจน์ วิริยภาพ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอิษณาติ ด่านพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรัชชกร หล้าแดง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุจินต์ ศิรินทร์วงค์
พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)
นายอุเทน บังคมเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอาทิตย์ ติ๊บธง
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเจริญ บุญติ๊บ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานสูบน้ำ)
นายประชัน ใจยะปั๋น
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานสูบน้ำ)
นายประจักษ์ หล่อเนตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง)
นางกันยา อุปนันท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรสิทธิ์ อินทนนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอังคาร มณีขัติย์
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีทศพล จันทร์แดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนันทกร ทีระวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจำรัส แสนก่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพศาล อนันใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอารยา หน่อคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชญานิศา ขาวน้อย
พนักงานจ้าง
นางสาวอรทัย ยะสุรินทร์
พนักงานจ้าง
นายชินกร หมีคณะ
พนักงานจ้าง
นาย อนุกูล บุญเป็ง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้าง)
นายธนวัฒน์ หม่องมาลี
พนักงานจ้างทั่วไป
นาย ธนากร สิทธิชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานเครื่องสูบน้ำ)
นายสรศักดิ์ ต๊ะสอน

พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานเครื่องสูบน้ำ)
นาย พีลาวุทธ แสนสุข
พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)
นายวสันต์ มาเป็ง
พนักงานจ้าง
นาย เกียรติศักดิ์ อินมาใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานเครื่องสูบน้ำ)
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ พลเมฆ
คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com