ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
ส่วนสำนักงานปลัด
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
นายศฤงคาร อุปนันต์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
นายปราโมทย์ อินต๊ะจา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรพงค์ แสนศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศรัญญา นันติอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสุมิตรา งามเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธฤติ งามเจริญ
นักป้องกันบรรทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาววันทอง สายเครื่อง
นิติกรปฏิบัติการ
นายวรพจน์ วิริยภาพ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอิษณาติ ด่านพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรัชชกร หล้าแดง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอัจฉรา ปันวงษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุจินต์ ศิรินทร์วงค์
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายถนัด ศรียา
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวชนม์นิภา หล้าดวงดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายกฤศ ปาป่าศักดิ์
พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอุเทน บังคมเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอาทิตย์ ติ๊บธง
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายธวัชชัย ใจวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางกันยา ใจวงค์
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายเจริญ บุญติ๊บ
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายประชัน ใจยะปั๋น
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายสุรสิทธิ์ อินทนนท์
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายประจักษ์ หล่อเนตร
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายอังคาร มณีขัติย์
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
ว่าที่ร้อยตรี ทศพล จันทร์แดง
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายนันทกร ทีระวงศ์
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวกัญญากร พิเชฐสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com