ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ส่วนสำนักงานปลัด
นายชาคริต มีราจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
นายศฤงคาร อุปนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
นายณัฐวุฒิ บุตรต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
นายธีรพงค์ แสนศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศรัญญา นันติอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสุมิตรา งามเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธฤติ งามเจริญ
นักป้องกันบรรทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายภูวนารถ สันตา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรัชชกร หล้าแดง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุจินต์ ศิรินทร์วงค์
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายถนัด ศรียา
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายอาจ ปาป่าศักดิ์
พนักงานสูบน้ำ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางอัจฉรา ปันวงษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอุเทน บังคมเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอาทิตย์ ติ๊บธง
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายธวัชชัย ใจวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางกันยา ใจวงค์
นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายเจริญ บุญติ๊บ
พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายประชัน ใจยะปั๋น
พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายสุรสิทธิ์ อินทนนท์
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์ปา
เจ้าหน้าที่งานเอกสาร (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายชัยณรงค์ ตาศิริ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายประจักษ์ หล่อเนตร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายอังคาร มณีขัติย์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ร้อยตรี ทศพล จันทร์แดง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com