ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นายธาดา พรหมเสนใจ
ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
นายวิชัย ญาติวงค์
รองประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
นายวิโรจน์ ชุ่มใจ
เลขานุการสภา อบต. ดอยหล่อ
นายเกรียงไกร ขุนยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายเสกสันต์ เจริญกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายจี๋ สุใจจา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นาย ปรีชา พัลวัล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางยุพิน อุ่นทราย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางเพียรศรี ประทุมทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายทรงยศ จันต๊ะพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายโอวาท เตจ๊ะสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายสวัสดิ์ บุญมีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายเดช แก้วสุริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นางสุกัญญา อุปนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายสุนทร ใจพนะทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางเจษฎาภรณ์ กันธิยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายแก้ว ทรตัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายนิตย์ สมป่าสัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายเดช วงค์ษายะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายคมเพชร ใจมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายตุ่น สิทธิชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายณัฐกฤชา คำเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายทา ปันลืมรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายเด่นนคร ปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายสุนทร ต๊ะวันวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายสุรัตน์ ปันมาเรือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายพิชัย สารินจา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
นายอินศร เจริญผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
นายสุข คำหมื่นยอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
นายวิโรจน์ พรมปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
นายกันโท มะโนปัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
นายนิรันดร์ วังใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
นายเกษม แก้วสุยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
นายศราวุฒิ ใจมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
นายตา แสนคำปิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
นายคำปัน แสนก่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
นายณัฐยศ แก้วนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22
นายสมบูรณ์ ปันปาละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23
นายอมร พัลวัล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 24
นายสุวรรณ สิทธิชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 24
นายนิยม สุกาละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 25
นางลักขณา ปาปวน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 25
นายสังวรณ์ วงค์สิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26
นางสุพิชญาณ์ พิเชฐสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com