ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
นายสมหมาย อิ่มจิตต์
ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.086-1826641
นายวิชัย ญาติวงศ์
รองประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.080-1262276
นายพหล เสนจี๋
เลขานุการสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.063-7524293
นายเสกสรรค์ เจริญกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน
โทร.081-9938161
นายธวัชชัย ศรีทัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย
โทร.080-6285927
นางเพียรศรี ประทุมทา
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า
โทร.089-9974217
นายสุข อินมาใหม่
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้
โทร.087-1774632
นายโอวาท เตจ๊ะสา
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ
โทร.082-6060498
นายเดช แก้วสุริยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม
โทร.092-8428426
นายวีระพงษ์ ศรีวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย
โทร.064-2311983
นางเพ็ญ แสนสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี
โทร.086-1841210
นายวรกานต์ โยตา
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค
โทร.083-9417981
นายเดช วงค์ษายะ
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย
โทร.084-8059231
นายตุ่น สิทธิชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง
โทร.093-1910042
นายณัฐกฤชา คำเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์
โทร.080-6801259
นายสุชาติ สุทธเสน
ส.อบต.หมู่ที่่ 14 บ้านหลังม่อน
โทร.081-0203724
นายอนันท์ เลขกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง
โทร.087-5760358
นายพิชัย สารินจา
ส.อบต.หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา
โทร.062-3011924
นายสุรพล วงษาฝั้น
ส.อบต.หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนาา
โทร.084-7393628
นายสุข คำหมื่นยอง
ส.อบต.หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ
โทร.089-2623539
นางวรฤทัย วานม่วง
ส.อบต.หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ
โทร.061-7564628
นางสาวอัมพร เพิ่มบุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย
โทร.091-6315366
นายคำปัน แสนก่อ
ส.อบต.หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์
โทร.081-0347041
นายณัฐยศ แก้วนา
ส.อบต.หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง
โทร.083-8654370
นายอุดมศักดิ์ พัลวัล
ส.อบต.หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น
โทร.083-3237470
นางลักขณา ปาปวน
ส.อบต.หมู่่ที่ 25 บ้านเวียงทอง
โทร.084-4804961
นายพหล เสนจี๋
เลขาณุการสภา อบต.หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง
โทร.063-7524293

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com