ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
นายสมหมาย อิ่มจิตต์
ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.086-1826641
นายวิชัย ญาติวงศ์
รองประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.080-1262276
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว
เลขานุการสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.099-2369896
นายเสกสรรค์ เจริญกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน
โทร.081-9938161
นายธวัชชัย ศรีทัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย
โทร.080-6285927
นางเพียรศรี ประทุมทา
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า
โทร.089-9974217
นายสุข อินมาใหม่
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้
โทร.087-1774632
นายโอวาท เตจ๊ะสา
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ
โทร.082-6060498
นายเดช แก้วสุริยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม
โทร.092-8428426
นายวีระพงษ์ ศรีวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย
โทร.064-2311983
นายเพ็ญ แสนสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี
โทร.086-1841210
นายวรกานต์ โยตา
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค
โทร.083-9417981
นายเดช วงค์ษายะ
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย
โทร.084-8059231
นายตุ่น สิทธิชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง
โทร.093-1910042
นายณัฐกฤชา คำเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์
โทร.080-6801259
นายสุชาติ สุทธเสน
ส.อบต.หมู่ที่่ 14 บ้านหลังม่อน
โทร.081-0203724
นายอนันท์ เลขกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง
โทร.087-5760358
นายพิชัย สารินจา
ส.อบต.หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา
โทร.062-3011924
นายสุรพล วงษาฝั้น
ส.อบต.หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนาา
โทร.084-7393628
นายสุข คำหมื่นยอง
ส.อบต.หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ
โทร.089-2623539
นางวรฤทัย วานม่วง
ส.อบต.หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ
โทร.061-7564628
นางสาวอัมพร เพิ่มบุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย
โทร.091-6315366
นายคำปัน แสนก่อ
ส.อบต.หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์
โทร.081-0347041
นายณัฐยศ แก้วนา
ส.อบต.หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง
โทร.083-8654370
นายอุดมศักดิ์ พัลวัล
ส.อบต.หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น
โทร.083-3237470
นางลักขณา ปาปวน
ส.อบต.หมู่่ที่ 25 บ้านเวียงทอง
โทร.084-4804961
นายพหล เสนจี๋
ส.อบต.หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง
โทร.063-7524293

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com