ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
นายวิชัย ญาติวงค์
ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
นายเดช แก้วสุริยะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
นายเสกสันต์ เจริญกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายจี๋ สุใจจา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นาย ปรีชา พัลวัล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางเพียรศรี ประทุมทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางยุพิน อุ่นทราย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายทรงยศ จันต๊ะพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายสวัสดิ์ บุญมีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายโอวาท เตจ๊ะสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางสุกัญญา อุปนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายสุนทร ใจพนะทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางเจษฎาภรณ์ กันธิยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายแก้ว ทรตัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายเดช วงค์ษายะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายตุ่น สิทธิชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายณัฐกฤชา คำเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายทา ปันลืมรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายเด่นนคร ปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายสุนทร ต๊ะวันวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายสุรัตน์ ปันมาเรือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายพิชัย สารินจา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
นายอินศร เจริญผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
นายสุข คำหมื่นยอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
นายวิโรจน์ พรมปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
นายกันโท มะโนปัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
นายนิรันดร์ วังใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
นายเกษม แก้วสุยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
นายศราวุฒิ ใจมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
นายคำปัน แสนก่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
นายณัฐยศ แก้วนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22
นายสมบูรณ์ ปันปาละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23
นายอมร พัลวัล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 24
นายสุวรรณ สิทธิชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 24
นายนิยม สุกาละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 25
นางลักขณา ปาปวน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 25
นายสังวรณ์ วงค์สิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26
นางสุพิชญาณ์ พิเชฐสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com