ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ประวัติความเป็นมา
วัดสิริมังคลาจารย์ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เดิมชาวบ้านในหมู่บ้าน พื้นเพย้ายมาจากอำเภอฮอด เมื่อปี พ.ศ.2507 สาเหตุจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล จึงได้โยกย้ายมาอยู่ที่แห่งนี้ และได้ร่วมกันก่อสร้างณาปนสถานขึ้น และริเริ่มก่อสร้างวัดในเวลาต่อมา  ท่านอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมมังคลาจารย์   เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) ได้มีโอกาสไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย และได้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากพุทธคยา เพื่อนำ มาปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้  สำหรับเป็นที่สักการะบูชาของเหล่าศาสนิกชนทั้งหลายที่ต้องการความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้
ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ ได้อัญเชิญมาปลูกเป็นหน่อที่งอกออกมาจากต้นเดียวกัน แม้พุทธศาสนิกชนที่ไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ถึงพุทธคยาก็สามารถมาสักการบูชา   ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ ณ ที่นี้
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2509 และทรงพระราชทานนามวัดว่า "วัดสิริมังคลาจารย์"  ซึ่งมีที่มาจากนามสมณศักดิ์เดิมของพระธรรมมังคลาจารย์ ที่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านในขณะนั้น

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com