ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่

                  ภารกิจและอำนาจหน้าที่

         องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

🔘 วิสัยทัศน์ (Vision) 

                         สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข

            เป็นสังคมที่ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการประกอบอาชีพด้วยความสุขตามอัตภาพของตนเอง


 🔘 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบสาธารณูปโภค
    และสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน

2. สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้ม
    แข็งให้กับชุมชนและเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

3. เร่งรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
    และเป็นธรรม

4. พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทัน
    การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทาง
    ศาสนา โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
    และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริม สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอยู่ภายใต้กระบวนการ
    มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมระบบสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพชุมชน


🔘 จุดมุ่งหมาย (Goal)

1. ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ 
    คมนาคม มีน้ำเพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภค และสามารถเข้าถึง
    สาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

2. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
    เกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน

3. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
    ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน มีการปรับปรุง
    ระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

4. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนาอย่าง
    ยั่งยืน

6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสาธารสุข
    ถ้วนหน้า สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
     ดอยหล่อ ได้กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

       - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองกรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

       - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

       - ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       - ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

       - ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

       - ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

🔘 อำนาจหน้าที่

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

          1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

          1.2 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))

          1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))

          1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))

          1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))

          1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))

          2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))

          2.3 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                (มาตรา 68 (4))

          2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
               ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))

          2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))

          2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
               (มาตรา 16 (5))

          2.7 การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))

          3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
               (มาตรา 68 (8))

          3.3 การผังเมือง (มาตรา 68 (13))

          3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))

          3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
               (มาตรา 16 (17))

          3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
    ดังนี้

          4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))

          4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))

          4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))

          4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

          4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))

          4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))

          4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))

          4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
    ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          5.1 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))

          5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
                และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))

          5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
    ดังนี้

          6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (มาตรา 67 (8))

          6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))

          6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

          6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
                (มาตรา 17 (18))

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
               (มาตรา 45 (3))

          7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากร
               ให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))

          7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))

          7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (มาตรา 17 (3))

          7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
               ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ : 354_1892_Doilor_SAO_Mission.pdf (222 KB.)

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com