ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่

                 ภารกิจและอำนาจหน้าที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

🔘 วิสัยทัศน์ (Vision) 

                         สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข

 เป็นสังคมที่ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการประกอบอาชีพด้วยความสุขตามอัตภาพของตนเอง


 🔘 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน

2. สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

3. เร่งรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม

4. พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กร ทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริม สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมระบบสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพชุมชน


🔘 จุดมุ่งหมาย (Goal)

1. ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม มีน้ำเพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภค และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

2. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน

3. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกันมีการปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

4. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสาธารสุขถ้วนหน้า สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

       - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองกรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

       - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

       - ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       - ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

       - ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

       - ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

🔘 อำนาจหน้าที่

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

          1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

          1.2 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))

          1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))

          1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))

          1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))

          1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))

          2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))

          2.3 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))

          2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))

          2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))

          2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))

          2.7 การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))

          3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))

          3.3 การผังเมือง (มาตรา 68 (13))

          3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))

          3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))

          3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))

          4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))

          4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))

          4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

          4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))

          4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))

          4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))

          4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          5.1 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))

          5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))

          5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))

          6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))

          6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

          6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))

          7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))

          7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))

          7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))

          7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ : 354_1892_Doilor_SAO_Mission.pdf (222 KB.)

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com