ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

▶ ข้อมูลพื้นฐาน         

                                ▪ O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ▶ ข่าวประชาสัมพันธ์

 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ▶ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 O8 Q&A

 O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

▶ แผนการดำเนินงาน

 O10 แผนดำเนินงานประจำปี

         ▪ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน

   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        ▪ O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com