ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ รับมอบเกียรติบัตรจาก สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดเชียงใหม่: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายจรูญ คำวงศ์ศา รองนายกองค์กา... (05/11/62)
กิจกรรมโรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ ครั้งที่ 7/2562 : วันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริ... (31/10/62)
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรอำเภอดอยหล่อ : วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ, นายกองค์การบริหารส่วน... (26/10/62)
จ่ายเงินสะสมซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ดำเนินการจ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญ สม... (05/11/62)
อบต.ดอยหล่อ จัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์: วันที่ 26 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬามว... (26/10/62)
นายก อบต.ดอยหล่อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดบุรีรัมย์: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด... (24/10/62)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (06/11/62)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (06/11/62)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พย.62: (31/10/62)
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและส่ิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... (10/09/62)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... (28/08/62)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านค้าชุมชนดอยหล่อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์: (28/08/62)
สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 7 รายการ: (08/11/62)
สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ: (06/11/62)
สาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอยหล่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562: (31/10/62)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน... <09/11/62>
 สล็อตออนไลน์ <30/09/62>
 สล็อตออนไลน์ เกมส์ที่เล่นง่าย <12/09/62>
 วิธีพับเหรียญโปรยทาน : ปลาตะเพียน <29/06/62>
 เทิดทูน <16/06/62>
 เทิดทูน <16/06/62>
 เทิดทูน <20/05/62>
 เทิดทูน <17/05/62>
 เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ <01/04/62>
 รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเ... <21/03/62>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กระเป๋าผ้า นางสมอน จาถานัน
หนึ่งดอยหล่อกระถางรถยนต์ นางสาววรกานต์ หยู่จันทร์
กลุ่มเย็บผ้าประชารัฐบ้านวังขามป้อม นายนิกร สิทธิชาติ

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com