ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ ล้างตลาดสดปากทางเจริญ: วันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริ... (31/03/63)
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนั... (31/03/63)
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ดอยหล่อ: วันที่ 27 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวั... (27/03/63)
อบต.ดอยหล่อ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้กับ ธกส.สาขาดอยหล่อ: วันที่ 30 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่ว... (31/03/63)
พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในตลาดสดปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ: วันที่ 25 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ... (25/03/63)
อบต.ดอยหล่อ ตรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อสี่ : วันที่ 24 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหาร... (24/03/63)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช... (10/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (09/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (27/02/63)
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและส่ิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... (10/09/62)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... (28/08/62)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านค้าชุมชนดอยหล่อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์: (28/08/62)
สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ: (20/03/63)
สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด: (10/03/63)
สาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามโครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: (10/03/63)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ปั๊มสูบส่งสารทำละลาย โซลเว้นท์ แอลกอฮอล์ พร้อมส่งปริมณฑ... <13/03/63>
 ขอแนะนำปั๊มสูบจ่าย ของเหลว ของหนืด ปั๊มจ่ายสบู่เหลว ปั๊... <13/03/63>
 เอสไรคส์ เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของปั๊ม Tapflo ในประ... <13/03/63>
 ปั๊มเติมสารเคมีบำบัดน้ำ 023223188 พร้อมส่งภาคตะวันออก <13/03/63>
 บริษัท เอส ไรคส์จำหน่ายเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน สารส้ม... <13/03/63>
 ปั๊มเคมีสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค จำหน่ายปั... <25/12/62>
 คุณภาพของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ดี เริ่มจากน้ำ จำหน่ายปั๊... <25/12/62>
 Low maintenance cost จำหน่ายปั๊มปริมณฑล <25/12/62>
 แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน... <09/11/62>
 สล็อตออนไลน์ <30/09/62>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กาแฟอมก๋อย กาแฟอมก๋อย

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com