ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9: วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด... (13/10/65)
ขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่าน 7.10.2565: จากกรณีเกิดเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบร... (07/10/65)
นายก อบต.ดอยหล่อ มอบกระสอบทรายช่วยเหลือน้ำท่วม: วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำ... (04/10/65)
การซักซ้อมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ 22/11/2565: วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. ว่าท... (22/11/65)
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วน... (16/11/65)
ขุดเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 6: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และน... (16/11/65)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมติดตั้ง) โดย... (14/12/64)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: (21/10/64)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำน... (10/09/64)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุน): (21/09/65)
สาระสำคัญของสัญญาจ้า่งเหมาบำรุงรักษารถยนต์ จก 5033 เชียงใหม่: (09/09/65)
สาระสำคัญของสำญญาวื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ: (07/09/65)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 113-0008 สายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 20: (07/10/65)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่บน-บ้านไร่บวกบง: (30/09/65)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากทางสามัคคี-บ้านวังขามป้อม: (30/09/65)
สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นจ25257เชียงใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (28/10/65)
สาระสำคัญของสัญญาซื้อไฟไซเรนชนิดหลอด LED สีแดงขนาด 6 นิ้ว ใช้ไฟ 220 โวล์ต จำนวน 10 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (28/10/65)
สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (28/10/65)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565: (17/11/65)
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565: (10/10/65)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ตามแบบ สขร.1 ประเจำเดือน สิงหาคม 2565: (08/09/65)

 

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
-

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 #ซื้อหวยออนไลน์ #แทงหวยออนไลน์ <27/11/65>
 พิจารณาเราCHUDJENTOPนะคะ <27/11/65>
 เว็บchudjenTOPที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ(meenny) <26/11/65>
 ซื้อหวยออนไลน์ CHUDJENTOP <26/11/65>
 สร้างรายได้กับเราCHUDJENTOP.COM <25/11/65>
 หารายได้โดยไม่ต้องลงทุน CHUDJENTOP.COM <23/11/65>
 #ซื้อหวยออนไลน์ #แทงหวยออนไลน์ <22/11/65>
 แทงหวยออนไลน์หวยชัดเจน#chudjentop <22/11/65>
 #ซื้อหวยออนไลน์ #แทงหวยออนไลน์ <20/11/65>
 เว็บหวยออนไลน์สร้างอาชีพได้ <20/11/65>
อ่านต่อ..

กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)
เคล็ดวิธีเก็บรักษากระเป๋าให้คงสภาพเดิม : กระเป๋าที่ใช้อยู่เป็นประจำ หรือใช้นาน ๆ นานวันเข้าก็เก่าเป็นธรรมดา วันนี้เกร็ดความรู้มีวิธีรักษากระเป๋าให้คงสภาพเดิมมาฝาก.... - ควรเก็บ... (14/07/52)

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
หนึ่งดอยหล่อกระถางรถยนต์ นางสาววรกานต์ หยู่จันทร์
กลุ่มเย็บผ้าประชารัฐบ้านวังขามป้อม นายนิกร สิทธิชาติ

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com