ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 สาระสำคัญของสัญญาซื้อหินคลุกและวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6191_3585_7.pdf (81 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานในการปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6190_3584_6.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถแท็กเตอร์(ตักหน้าขุดหลัง)หมายเลขทะเบียน ตค 7681 เชียงใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <07/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6189_3583_5.pdf (81 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <07/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6188_3582_4.pdf (81 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-2100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <04/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6186_3580_2.pdf (84 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน จข 5735เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <01/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6187_3581_3.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <01/09/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6185_3579_1.pdf (81 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <30/08/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 6164_3576_123.pdf (87 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นเเรง) 83-3932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29/08/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 6124_3558_11.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำป้ายบอกทางจำนวน ๖ ป้าย <28/08/66>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญ : 6146_3565_06.08.pdf (85 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com