ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมอุแกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยลห่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5035_3034_14.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5034_3033_13.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5033_3032_12.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <25/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5032_3036_12.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <25/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5031_3030_11.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <24/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5030_3028_10.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเเซมพูล้างรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <23/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5029_3027_9.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะและรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <18/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5028_3026_8.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน จค 1021 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5036_3035_15.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <15/08/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา : 5027_3025_7.pdf (82 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com