ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <21/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : (127 KB.)
: 4698_2905_5.pdf (85 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญา ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เลียบลำเหมืองคำปา หมู่ที่๒ เชื่อมหมู่ที่๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <20/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4700_2907_7.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๕-๖๑-๐๐๐๑ ยี่ห้อ อีซูซุหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ เชียงใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <20/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4699_2906_6.pdf (86 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่สว่างอารมณ์หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <18/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4697_2903_4.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <08/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4696_2902_3.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมเเซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <07/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4695_2901_2.pdf (83 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <04/04/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4694_2900_1.pdf (57 KB.) 


 สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <31/03/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ : 4618_2836_123.pdf (62 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างเปลี่ยนวาล์วรถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมาบเลขทะเบียน บษ 4150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22/03/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4629_2847_11.pdf (82 KB.) 


 สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเเซมรถแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ KAT หมายเลขทะเบียน 7681โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <18/03/65>ดาวน์โหลดเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา : 4628_2846_10.pdf (84 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com