ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 เทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <09/10/64>

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, นายณราวุฒิ กลิ้งจักร ปลัดเทศบาลตำบลหนองล่อง และคณะ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ในการนี้ นายนิรันดร์ จันทร์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ บรรยายแนะนำการบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อแก่คณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง, การติดตามผู้ป่วยที่บ้านหลังการฟื้นฟู, อัตรากำลังของบุคลากรประจำศูนย์ฯ รวมถึงกิจกรรมกองทุนบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ และคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูฯ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันอังคาร และวันศุกร์ สำหรับผู้ป่วยรายเดิม และเปิดรับผู้ป่วยรายใหม่ทุกวันพุธของสัปดาห์ 


 ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ <07/10/64>

วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ เพื่อรายงานขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลำดับต่อไป 


 สูบน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 <07/10/64>

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ออกปฏิบัติหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ และพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรและบริเวณที่พักอาศัย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำที่ท่วมขังออกเป็นที่เรียบร้อย 


 ตรวจสอบคลองส่งน้ำบริเวณลำเหมืองสมบูรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 17 <05/10/64>

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด และกองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองส่งน้ำบริเวณลำเหมืองสมบูรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า, หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ และหมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อหาแนวทางในแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำ
ในพื้นที่ดังกล่าว 


 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 <05/10/64>

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และงานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้นำชุมชน ทั้ง 26 หมู่บ้าน จำนวน 130 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com