ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ตรวจสอบการวางระบบท่อส่งน้ำ จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขามป้อม ม่อนฤาษี <12/01/64>

วันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักชลประทาน ที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำ จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขามป้อม ม่อนฤาษี ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ก่อนที่จะดำเนินการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขามป้อม ม่อนฤาษี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้น้ำ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 


 การลงพื้นที่ให้ความรู้โรคโควิด - 19 ตลาดสดบ้านดอยหล่อ <08/01/64>

วันที่ 7 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนตำบลดอยหล่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการป้องกันโรคโควิด - 19 พร้อมทั้งกำชับการดูแลสุขอนามัย ณ ตลาดสดบ้านดอยหล่อ ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 <07/01/64>

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดังนี้
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง, ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะแจ้งประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี, ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี หากไม่ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน)
หมายเหตุ ที่ดินที่ที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน ปีที่ 4 ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 


 มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 <05/01/64>

วันที่ 5 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 


 ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนตามพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 <04/01/64>

วันที่ 4 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความห่วงใยประชาชนตำบลดอยหล่อ จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในช่วงที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตนตามข้อกำหนดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
2. การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาส ติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ
3. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุม
๔. เงื่อนไขการเปิดดำเนินการ
(1). การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน โดยจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรค อาจจะนำกลับไปบริโภคที่อื่น
(2). การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
(3). ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่ จัดนิทรรศการ
ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดทำการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ภายใต้การดำเนินการมาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด
5. มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่โรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่สถานการณ์
6. ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
7. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้ เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง
8. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com