ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 พิธีรดน้ำ ขอพร เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ <18/04/67>

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธี รดน้ำ ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในการทำงาน จากท่านพระครูสาธุกิจจานันท์ เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยหล่อ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อลงนาม(MOU) ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <17/04/67>

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมลงนามตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งด้วยความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อปีพ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 รายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนเมษายน 2567 <09/04/67>

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับงานกฎหมายและคดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ทั้ง 4 ตำบล โดยผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการถูกคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำผิดซ้ำ และกลับตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ (อบต.ดอยหล่อ) 


 อบต.ดอยหล่อ ออกควบคุมเหตุเพลิงไหม้หญ้า หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค <01/04/67>

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้หญ้า ใกล้กับศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯใช้เวลาประมาณ 25 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงได้จนสำเร็จ เบื้องต้นไม่พบความเสียหายบริเวณศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 


 ควบคุมเพลิงไหม้หญ้า หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น <28/03/67>

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14:40 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำรถน้ำทะเบียน ผห 1511 และรถน้ำทะเบียน ยฉ 7424 ออกควบคุมเพลิงไหม้หญ้า หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงได้จนสำเร็จ 


 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนดอยหล่อวิทยา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 <27/03/67>

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา09.00 น. โรงเรียนดอยหล่อวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีพิธีปัจฉิมนิเทศ
จบการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3, พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรักความผูกพัน ระหว่างเพื่อน, ครู และสถาบันการศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธาน เปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายก อบต.ดอยหล่อ, นายบุญมี เมฆโพธิ รองนายก อบต.ดอยหล่อ, นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอยหล่อ, ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหล่อวิทยา, คณะครู, บุคลากร และผู้ปกครองโรงเรียนดอยหล่อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม และในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 23 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 14 คน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำนวน 10 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 7 คน และนักเรียนหญิง 3 คน 


 ออกควบคุมเพลิงไหม้หญ้า หมู่ที่ 15 บ้านไร่พัฒนา <20/03/67>

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.50 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำรถน้ำทะเบียน ผห 1511 และ
รถน้ำทะเบียน ยฉ 7424 ออกดับไฟไหม้หญ้า ม.16 บ้านไร่พัฒนา เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในการควบคุมเพลิงได้จนสำเร็จ 


 อบต.ดอยหล่อ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในอากาศ (PM 2.5) <18/03/67>

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ,นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำหมายเลขทะเบียน ผห 1511 เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณทางเข้า และโดยรอบสำนักงาน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) และเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนดอยหล่อวิทยา SPOETS DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <15/03/67>

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนดอยหล่อวิทยา SPOETS DAY ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ณ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา พร้อมด้วย นายสมหมาย อิ่มจิตต์ ประธานสภาอบต.ดอยหล่อ, นายวสันฅ์ ปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะครู บุคลากร โรงเรียนดอยหล่อวิทยา สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา 


 การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)(67) <11/03/67>

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ออกประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอยหล่อทั้ง 26 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 โดยเริ่มออกประชาคม ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 มีนาคม 2567
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com