ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ <12/12/61>

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในการร่วมบูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ "ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่" ณ บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เจ้าหน้าที่ปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา และ อสม. เข้าไปรับฟัง คลี่คลาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิเช่น ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ฉ้อโกง ฯลฯ 


 โครงการรุกขมูลกรรม นำชุมชนรักษาศีล 5 <06/12/61>

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการรุกขมูลกรรม นำชุมชนรักษาศีล 5 ณ วันพระธาตุดอยหล่อ จำนวน 30,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนำธรรมะที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ และสืบชาตาหลวง วัดไร่พัฒนาราม <03/12/61>

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ว่าทีร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติและสืบชาตาหลวง ณ วัดไร่พัฒนาราม (หนองผำ) เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการสร้างความดี มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในงานมีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ แก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมงาน โดยเชื่อว่าการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์ถึง 5 ประการ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" <03/12/61>

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจภูธรดอยหล่อ ณ คลองห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.ดอยหล่อ <30/11/61>

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การปฎิบัติงาน และการดูแลเด็ก รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กร่วมกันนระหว่างครูและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com