ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ <09/04/64>

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษา, การจัดการเรียนการสอน, วันเปิดภาคเรียน และสวัสดิการต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับหลังจากการโอนย้ายโรงเรียนบ้านดอยหล่อ มาอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 


 บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะ <09/04/64>

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอย (ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย) แก่ผู้ใช้บริการ หมู่ 1 บ้านสันหิน และหมู่ 6 บ้านดอยหล่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ 


 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ดอยหล่อ <07/04/64>

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลดอยหล่อประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทำให้ต้นลำไยเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ รายนายสุรชัย นามศิริเลิศ หมู่ 22 บ้านวังธารทอง พื้นที่เสียหาย 2 ไร่ 2 งาน ต้นลำไยเสียหาย 60 ต้น ทางคณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ ได้มีการประชุมและสรุปการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.1 กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้ความช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้
ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท
พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท
พืชสวนและอื่น ๆ ไร่ละ 1,690 บาท
โดยคณะกรรมการฯ มีมติในที่ประชุมให้ความช่วยเหลือนายสุรชัย นามศิริเลิศ เป็นเงินสด จำนวน 3,718 บาท 


 ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน 2564 <07/04/64>

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระเบียบ การปฏิบัติหน้าที่ สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 


 ประชาคมจัดทำแผน หมู่ 18 บ้านโทกเสือ <05/04/64>

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายบุญมี เมฆโพธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด เพื่อรวบรวมโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ณ หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com