ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 ช่วยเหลือผู้ตกน้ำเสียชีวิต เขตพื้นที่ หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น <22/07/64>

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ออกปฏิบัติหน้าที่ นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน
ขห 6476 เชียงใหม่ ช่วยเหลือคนตกน้ำเสียชีวิต พื้นที่หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พบศพ จำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุราว 60-65 ปี นอนจมน้ำในลำเหมือง โดยทางกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ ได้ประสานทางสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ และโรงพยาบาลดอยหล่อ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 


 มอบบ้านให้ผู้พิการและยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย <22/07/64>

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอดอยหล่อ, นายบุญทรัพย์ ปัญญา กำนันตำบลดอยหล่อ, ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายจรูญ คำวงศ์ศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบลดอยหล่อ มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้แก่นางแอ๊ด ทาปัญญา ผู้พิการและยากไร้ บ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 8 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 


 การรายตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 <21/07/64>

วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และงานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เข้าร่วมรับการรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติรายงานตัวตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และพัฒนาพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ให้ผู้ถูกคุมประพฤติกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ 


 การประชุมหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระดับตำบลดอยหล่อ ครั้งที่1/2564 <21/07/64>

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ, ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับตำบลดอยหล่อ ครั้งที่ 1-2564 ในวาระการประชุม ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมกรอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุม ช่วยเหลือ และฟื้นฟู เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 เฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีมาตรการดังนี้
-มาตรการ ภารกิจด่านป้องกัน เฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุการณ์ โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ ป้าย เคาะประตูบ้าน มีจุดตรวจ ด่านตรวจ เวรยาม จุดคัดกรอง ศูนย์พักคอย พร้อมทั้งจัดบุคลากร หน่วยงาน สถานที่ รวมทั้งการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
-มาตรการ ภารกิจควบคุมการแพร่ระบาด เมื่อมีสถานการณ์ มีการแจ้ง รายงานตัว ลงทะเบียน บันทึกข้อมูล CM-CHANA การตรวจหาเชื้อ (SWAP) การกักตัว และแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ และคุมไว้สังเกต มีการดำเนินคดี เปรียบเทียบปรับ กรณีฝ่าฝืนกฎหมาย คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีการรายงานปิดสถานที่ หมู่บ้านตำบล กรณีระบาดรุนแรงยากต่อการควบคุม ระดมกำลังทุกภาคส่วน จัดหาอุปกรณ์การรักษา รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สนับสนุนงบประมาณด้านอาหาร เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน และปัจจัย 4 ที่จำเป็น
-มาตรการภารกิจด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านจิตใจ ร่างกาย อาชีพ การดำรงชีพ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ประสานหน่วยงานที่มีความพร้อมสนับสนุน 


 กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม ในการจัดหา สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ <19/07/64>

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์
กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.)
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม ในการจัดหา สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รายเด็กหญิงรัตน์ติยา ช่างจม บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ ตำบลดอยหล่อ ในการนี้มีการมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้พิการรายดังกล่าว
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com