ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 รับ – ส่งผู้ป่วย หมู่ที่ 3 4/10/66 <04/10/66>

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า เดินทางไป
ล้างแผลที่โรงพยาบาลดอยหล่อ 


 ช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย <02/10/66>

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด และกองช่าง ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา จากสาเหตุฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนัก ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้มอบทรายและกระสอบทราย สำหรับทำแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ หากประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


 กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวของแข็งแรง สัญจร อำเภอดอยหล่อ <28/09/66>

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวของแข็งแรง สัญจรอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ณ สนามโรงเรียนดอยหล่อวิทยา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 การซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ25/9/66 <25/09/66>

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ สำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อโดยเน้นย้ำการทำงานบนพื้นฐานของความมีระเบียบวินัย การแต่งกายถูกต้อง การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วฉับไว เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในการทำงาน รวมถึงการควบคุมดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส และเน้นย้ำการปฏิบัติงาน “ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก” เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทุกสถานการณ์ 


 ออกช่วยเหลืออุบัติเหตุ พื้นที่ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย <22/09/66>

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้งานการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน จค 1021 เชียงใหม่ ออกช่วยเหลืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์ พื้นที่หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย พบผู้บาดเจ็บเป็น เพศชาย 1 ราย กู้ชีพกู้ภัย
ดอยหล่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลดอยหล่อต่อไป 


 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ21/9/66 <21/09/66>
 


 ช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 17 <19/09/66>

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด และกองช่าง ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย และหมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา จากสาเหตุฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนัก ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้มอบทรายและกระสอบทราย สำหรับทำแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ หากประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


 รับผู้ป่วยไปล้างแผลโรงพยาบาลดอยหล่อ <18/09/66>

วันที่ 18 กันยาย 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานการแพทย์เฉิน ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกรับ นายจำเริญ บุญมีคำ ผู้ป่วยหมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง ไปล้างแผลที่โรงพยาบาลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมสัมมนาการบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <18/09/66>

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 10.0๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนาการบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำเสนอการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมอภิปรายอุปสรรคการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 


 การติดตามประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจ และบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย นอกสถานที่ <15/09/66>

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ดำเนินการติดตามประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจ ในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อการพัฒนางานบริการสาธารณะ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com