ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการหมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม ประจำปี 2561 <20/08/61>

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดโครงการหมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีอดีต ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนอำเภอดอยหล่อ ร่วมงานจำนวนมาก 


 ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ อบต.ดอยหล่อ <16/08/61>

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ <15/08/61>

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ 


 โครงการอบรมแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน ตำบลดอยหล่อ <03/08/61>

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลดอยหล่อ ร่วมกับ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อีก 3 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม โดยมีนายชัยพันธ์ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจกับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม <02/08/61>

วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้พบปะ ให้ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ กิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลตัวอย่าง บุคคลต้นแบบ พบปะนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีต้นแบบที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจากยาเสพติด
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com