ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 รับส่ง ผู้ป่วย ม.3 ล้างผลโรงพยาบาลดอยหล่อ <28/09/65>

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถหมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเดินทางไปล้างแผลที่โรงพยาบาลดอยหล่อ
1 ราย พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า 


 เปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ ดอยเงิน <23/09/65>

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง นำรถตักหน้า-ขุดหลัง ทำการเปิดทางระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ่อ 4 (ห้วยโจ้- ดอยเงิน) ลงสู่อ่างเก็บน้ำบ่อ 5 เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้น้ำได้ไหลเข้าบ่อ 4 เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันน้ำล้น จึงได้ทำการระบายน้ำจากบ่อ 4 ลงไปสู่บ่อ 5 เป็นที่เรียบร้อย 


 จับงูเข้าบ้าน <23/09/65>

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถหมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกจับงูที่เข้าไปอยู่ในบ้านพักอาศัยของประชาชน พื้นที่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้งูทำอันตรายแก่คนในบ้าน จึงได้จับงูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย 


 รายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ประจำวันที่่ 15 กันยายน 2565 <15/09/65>

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วย นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด และงานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ทั้ง 4 ตำบล จำนวน 16 คน ซึ่งผู้ถึงคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการถูกคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำผิดซ้ำ และกลับตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป 


 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูฯ(7ก.ย.65) <07/09/65>

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค และอาจารย์ ดร.อรชร แซ่จาง และนักศึกษา จำนวน 47 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารท้องถิ่นให้กับนักศึกษาจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง และเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน 


 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียนติดอยู่ในรถรับ-ส่งนักเรียน 1.09.2565 <01/09/65>

วันที่ 1 กันยาน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยหล่อ และนายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วย คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่ โรงเรียนดอยหล่อวิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเด็กนักเรียนติดในรถรับ - ส่งนักเรียน เพื่อป้องกันเหตุเด็กติดในรถ ขาดอากาศหายใจ และหมดสติ โดยมีการจำลองเหตุการณ์ และสอนการเอาตัวรอด เช่น สอนเด็กให้รู้จักการบีบแตรเป็นจังหวะ เพื่อขอความช่วยเหลือ, สอนวิธีปลดล็อกประตูรถ, สอนให้เปิด-ปิดกระจกรถเป็น และรู้จักเปิดไฟฉุกเฉิน เป็นต้น 


 ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อติดตั้งระบบกระจายเสียง เสียงไร้สาย อบต.ดอยหล่อ 1.09.2565 <01/09/65>

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งระบบกระจายเสียง เสียงไร้สายองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ช่วยเหลืออุบัติเหตุ หมู่ที่ 3 31.08.2565 <31/08/65>

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน จค 1021 เชียงใหม่ ออกช่วยเหลืออุบัติเหตุ รถจักรยายนต์ชนรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเหล่าเป้า พบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย ทางกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหล่อเป็นที่เรียบร้อย 


 ช่วยเหลืออุบัติเหตุ หมู่ที่ 13 30.08.2565 <30/08/65>

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน จค 1021 เชียงใหม่ ออกช่วยเหลืออุบัติเหตุ รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนเชียงใหม่ – ฮอด หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ พบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย ทางกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหล่อเป็นที่เรียบร้อย 


 ช่วยเหลืออุบัติเหตุ หมู่ที่ 9 30.08.2565 <30/08/65>

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.50 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อ) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน จค 1021 เชียงใหม่ ออกช่วยเหลืออุบัติเหตุ รถเก๋งชนรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี พบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย ทางกู้ชีพกู้ภัยดอยหล่อได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหล่อเป็นที่เรียบร้อย
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com