ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย <14/06/62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลดอยหล่อ ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บกวาดบ้านเรือนของตนเอง ปรับแต่ภูมิทัศน์ให้โปร่งโล่ง เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงลาย อันจะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและเกิดการระบาดของโรค เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูฝนและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก หากท่านใดต้องการทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถขอรับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่ อสม.ในหมู่บ้านของท่านได้ค่ะ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ <10/06/62>

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์และสรงน้ำรูปเหมือนครูบาสุข อานนฺโท อดีตเจ้าอาวานวัดดอนชื่น ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี <03/06/62>

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ 


 โรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ <31/05/62>

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมโรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีการสาธิตการออกกำลังกาย, การบรรยายให้ความรู้เรื่องศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสาธิตการทำดอกประดิษฐ์จากหลอดพลาสติก วิทยากรจาก กศน.อำเภอดอยหล่อ จัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระแก้ว วัดม่อนห้วยแก้ว <30/05/62>

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระแก้ว ประจำปี 2562 ปีที่ 2 และอายุวัฒนมงคลครบ 53 ปี 23 พรรษา "พระครูกัลยาณปราโมทย์" (พอ.สมหวัง กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com