ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562 <19/04/62>

วันที่ 11 เมษายน 2562 งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคในวัยสูงอายุ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลดอยหล่อ รพ.สต.บ้านสิริมังคลาจารย์ รพ.สต.บ้านโทกเสือ รพ.สต.บ้ายห้วยเปายง จัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ และมอบเบี้ยยังชีพ <17/04/62>

วันที่ 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2562 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ 26 หมู่บ้าน รวมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีล้านนา และตามที่ อบต.ดอยหล่อ ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้มีการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ รับซื้อขยะจากผู้สูงอายุถึงเป็นเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 


 มอบเบี้ยยังชีพ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ <04/04/62>

วันที่ 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2562 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ 26 หมู่บ้าน รวมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีล้านนา และตามที่อบต.ดอยหล่อปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือและขมาลาโทษ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ มีการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ รับซื้อขยะจากผู้สูงอายุถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับการมอบเบี้ยยังชีพ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 <29/03/62>

วันที่ 29 มีนาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (กิจกรรมบัณฑิตน้อย) ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อก้าวต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป พิธีเปิดโครงการโดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ การแสดงของนักเรียน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ได้แก่ ฐานนิทานเด็กดี ฐานมารยาทคุณหนู และฐานการละเล่นเด็กดี ให้ความรู้เรื่องวิธีการสร้างลูกให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยพระครูกัลยาณปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดม่อนห้วยแก้ว การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ผู้ปกครองดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยห่ลอ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ <25/03/62>

วันที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ โรงพยาบาลดอยหล่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการสร้างความดี โดยวันนี้ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณถนนสายบ้านปากทางเจริญ กิจกรรมฉีดพ่นน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com