ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการ "โฮงเฮียนสืบผญ๋า ภูมิปัญญาสร้างสุขภาพ" <05/12/55>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการ"โฮงเฮียนสืบผญ๋า ภูมิปัญญาสร้างสุขภาพ ตอนหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น STOP TEEN MOM" โดยกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน อายุระหว่าง 12-15 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เกิดแกนนำเยาวชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะ และเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและสนใจในเรื่องการดูแลตนเอง ป้องกันตนเองจากปัญหาการตั้งครรภ์ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เมื่อวันที่ 2 และ 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 งานประเพณียี่เป็งบ้านวังขามป้อม และบ้านดอยหล่อ ประจำปี 2555 <03/12/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านวังขามป้อม และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านดอยหล่อ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีท่านสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขียงใหม่ เขต 9 และนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมภายในงาน อาทิ การประกวดกระทงเล็ก, การประกวดขวัญใจยี่เป็ง, การปล่อยโคมลอย, รำวงย้อนยุค, การแข่งขันชกมวย ฯลฯ ในการนี้องค์กากรบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออุดหนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 90,000 บาท 


 สำรวจแหล่งท่องเที่ยว "ผาช่อ" แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดอยหล่อ <13/11/55>

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 9, นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ, นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยว "ผาช่อ" ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นหน้าผา สูงประมาณ 30-50 เมตร เป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำ และเปลี่ยนเส้นทางเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ทำให้เกิดการก่อตัวเป็นชั้น ๆ มีลวดลายวิจิตรงดงาม ลักษณะเป็นกำแพงและเสาหินขนาดใหญ่ เป็นบริเวณกว้าง เปรียบเสมือน "แกรนด์แคนยอน" เมืองไทย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง และห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ <31/10/55>

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 20,000 บาท 


 อำเภอดอยหล่อ จัดงานพิธีวันปิยมหาราช <26/10/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณพิธีภายในสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com