ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเอาชนะยาเสพติด <23/08/55>

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเอาชนะยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และนายประสิทธิ์ ขาวอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย (บ้านพระเมตตา) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 <12/08/55>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมวันแม่ "อิ่มอุ่น" <10/08/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมโครงการ "อิ่มอุ่น" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมภายในงาน อาทิ การประกวดนักเล่านิทานน้อย, การอบรมโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (หนูน้อยอ่อน "หวาน"), การสาธิตการทำอาหารว่างสำหรับลูกรัก (วุ้นแทนใจ), กิจกรรมอิ่มอุ่น (นักเรียนกราบแม่ พร้อมมอบช่อดอกมะลิ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา <01/08/55>

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่ว่นตำบลดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ จำนวน 16 วัด 2 สำนักสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตลอดจนเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมจัดนิทรรศการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ <26/07/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ร่วมแสดงนิทรรศการ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายระดับภาค ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในระดับชุมชนท้องถิ่น (ภาคเหนือ) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่่อ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ได้แสดงผลงานโครงการฮักดอยหล่อผ่อกอยสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำน้ำหมักชีวภาพ, น้ำยาอเนกประสงค์, น้ำยาไล่แมลง ศัตรูพืช และโครงการธรรมนำใจให้เป็นสุข จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com