ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 <09/04/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำลลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ 26 หมู่บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ <07/04/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2556 เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน และอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการในการใช้บริการห้องน้ำ-ห้องส้วม 


 นายก อบต.ดอยหล่อ จัดงานสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 <06/04/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และสมาชิสภา อบต.ดอยหล่อ จัดงานสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้เด็ก ๆ เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นหนึ่งในการศึกษา และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีไหว้สาสมเด็จย่า ประจำปี 2556 <26/03/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีไหว้สาสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ประจำปี 2556 พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ ประชาชนชาวตำบลดอยหล่อ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณี และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ วัดสิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการรณรงค์ทำแนวป้องกันไฟแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน <25/03/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการรณรงค์จัดทำแนวป้องกันไฟแบบบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของป่า และคุณค่าทรัพยากรแหล่งต้นน้ำ รักและหวงแหนป่าชุมชน ร่วมกันป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ เขตติดต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วาง หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน และหมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com