ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ <25/04/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวคนพิการ และครอบครัวราษฎรผู้มีฐานะยากจน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ พร้อมคณะ ร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอดอยหล่อและผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ <18/04/56>

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหล่อ (นายสราวุฒิ วรพงษ์) และผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <17/04/56>

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ณ อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้ง และอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9, นายอำเภอดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ, ประชาชนชาวตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ และนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <11/04/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Doi Lor Rabies Zero)โดยแจกวัคซีนให้กับประธาน อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่ของตำบลดอยหล่อ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 <09/04/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำลลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ 26 หมู่บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com