ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย <05/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ช่วงระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2554 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้มีการแจกต้นกล้าลำไย จำนวน 415 กล้า และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 33 กระสอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารป้องกันและบรรทาสาธารณภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน <25/06/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถจักรยานยนต์, เครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ สามารถนำรถจักรยานยนต์ และเครื่องมือทางการเกษตรมาตรวจเช็คและซ่อมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2554 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ ประจำปี 2554 <24/06/54>

ท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในตำบลดอยหล่อ โดยในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท 


 โครงการคัดกรองโรคซึมเศร้าและคัดกรองโรควัณโรค ปี 2554 <20/06/54>

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิริมังคลาจารย์ ได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคซึมเศร้าและคัดกรองโรควัณโรค ปี 2554 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิริมังคลาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.มีความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและวัณโรค การป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า และเพื่อให้ อสม.สามารถดำเนินการสำรวจคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้าและกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรค ตลอดจนผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการส่งต่อรักษาอย่างถูกต้อง โดยมีท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม 


 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <09/06/54>

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ และโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com