ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน (ด้านสุขภาพและการพัฒนาสติปัญญาเด็ก) <22/08/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพและการพัฒนาสติปัญญาเด็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ อสม. และ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตอำเภอดอยหล่อ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 และ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยมีท่านรพินทร์ ถาวรพันธ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 การมอบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย <17/08/54>

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.ดอยหล่อ ได้มอบสารเคมี (ทรายอะเบท) ให้กับสถานบริการสาธารณสุขในตำบลดอยหล่อทั้ง 4 แห่ง เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย, ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 <12/08/54>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ และเวลา 13.00 น. มีการทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาชีวิต สมทบทุนการศึกษา จัดขึ้น ณ บริเวณสระน้ำโรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โครงการข่วงผญ๋า ภูมิปัญญา วิถีพุทธ <05/08/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการข่วงผญ๋า ภูมิปัญญา วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิต, ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรม สามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข กิจกรรมภายในงาน อาทิ การบรรยายธรรม, การจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลดอยหล่อ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน, การขับขานตำนานซอ โดยมีท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการระบาดของหอยเชอรี่ <18/07/54>

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะผู้บริหาร ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยหล่อที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าว จำนวน 11 หมู่บ้าน 289 ราย โดยมอบยากำจัดหอยเชอรี่ จำนวน 97 กระสอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ อา คาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com