ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "บันไดสู่ฝัน บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 <31/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "บันไดสู่ฝัน บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมนักบุญตัวน้อยให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557 <20/03/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ อสม.อำเภอดอยหล่อ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน <18/03/57>

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใชhเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงการทำงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงในอนาคต และเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีนักเรียน นักศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อสมัครทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเป็นจำนวนมาก 


 อบต.ดอยหล่อ จัดงานไหว้สาสมเด็จย่า ประจำปี 2557 ณ วัดสิริมังคลาจารย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <17/03/57>

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ,หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในอำเภอดอยหล่อ ร่วมงานไหว้สาสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ประจำปี 2557 ณ วัดสิริมังคลาจารย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 เป็นประธานในพิธี 


 อบต.ดอยหล่อ ประชุมปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขยะในตำบลดอยหล่อ <14/03/57>

อบต.ดอยหล่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ลด แยก ของเหลือใช้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลดอยหล่อและรณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง มีการประชุมชาวบ้านในทุกหมู่บ้านในตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่่วันที่ 3 มีนาคม - 4 เมษายน 2557
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com