ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ <01/06/54>

ท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการช่วยเหลือให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง, ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และฝึกทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือมารดาที่มีปัญหาในการให้นมลูก จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน ในเขต อบต.ดอยหล่อ <19/05/54>

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สถานบริการสาธารณสุขในตำบลดอยหล่อ และโรงเรียนในตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนในเด็กนักเรียน โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2554 


 งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย <19/05/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยน้อย เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามภายในท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2554 


 การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <18/04/54>

อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง, สังกะสี, ลอนคู่ ฯลฯ ให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ โดยใช้งบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 พิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ <15/04/54>

อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้เป็นเจ้าภาพในการจัดริ้วขบวนเข้าร่วมพิธีฯ อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com