ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <13/10/57>

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุดอยน้อย <09/10/57>

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ว่าที่้ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 108 รูป โดยมี พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยหล่อ ประชาชนอำเภอดอยหล่อ ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ เชิงบันไดนาคโบราณสถานวัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา แด่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร <08/10/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอเชิญร่วมบริจาคผ้าห่ม เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา แก่เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง ในโครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อปุกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา แด่โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 บ้านแม่สะลัก ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนโชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2557 ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 12 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ผู้สนใจสามารถติดต่อบริจาค และแจ้งเข้าร่วมเดินทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-369049, 089-5569496, 085-2978081


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 1095_372_1.jpg (66 KB.)
: 1095_373_2.jpg (80 KB.)
: 1095_374_3.jpg (55 KB.)
: 1095_375_4.jpg (69 KB.)
: 1095_376_5.jpg (48 KB.) 


 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนตำบลดอยหล่อ <26/09/57>

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนตำบลดอยหล่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปริมาณอรรถคดีที่จะขึ้นสู่ศาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของประชาชน เพื่อความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออก ประจำปี 2557 <22/09/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออก แก่ตัวแทนเกษตรกร 26 หมู่บ้านในตำบลดอยหล่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยที่มีคุณภาพดี ปรับเปลี่ยนการผลิตให้ได้ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต โดยมีการบรรยายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยเพื่อการส่งออก จากวิทยากรศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี (สวนแสนไชย) อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com