ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ จัดอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากผลมะกรูดและแคนตาลูป <21/06/55>

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการ ลด แยก ของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปี 2555 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้กับประชาชนและเยาวชนในพืันที่อำเภอดอยหล่อ โดยมีพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอำเภอดอยหล่อว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2555 มีการอบรม และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลมะกรูด, แคนตาลูป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อพร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ <12/06/55>

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและประชาชนในตำบลดอยหล่อ พร้อมกันนี้ในงานมีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาจตุรมุขวัดพระธาตุดอยหล่อขึ้น โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 20,000 บาท ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลดอยหล่อ และทุก ๆ ท่าน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ และเชิญสักการะบูชาพระพุทธรูปไม้โบราณ ณ วัดพระธาตุดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ 


 อบต.ดอยหล่อจัดโครงการธรรมสัญจร เอาใจผู้สูงอายุ <11/06/55>

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุในตำบลดอยหล่อ จัดโครงการธรรมสัญจร เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิ สร้างและกระตุ้นให้เกิดกระแสการเข้าวัดฟังธรรม และเป็นการร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานมีการจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย จากนักเทศน์ชื่อดังของตำบลดอยหล่อ ได้แก่ ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี (วัดม่อนฤาษี) ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ (วัดม่อนห้วยแก้ว), พระอธิการบรรยง อภิวฒฺโน (วัดปากทางเจริญ), และท่านพระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโน อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, โรงทานจากประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ, กลุ่ม อสม. และมีบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นจากโรงพยาบาลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ตั้งจุดตรวจตราและเฝ้าระวังผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <30/05/55>

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ (ศพส.อบต.ดอยหล่อ) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอดอยหล่อ (ศพส.อำเภอดอยหล่อ) สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ในตำบลดอยหล่อ และส่วนราชการในตำบลดอยหล่อ ร่วมดำเนินการตั้งจุดตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดในตำบลดอยหล่อไม่ให้แพร่ระบาด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 20 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายกอบต.ดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <28/05/55>

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ และสรงน้ำรูปเหมือนครูบาสุข อานนฺโท ประจำปี 2555 ณ วัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา และเป็นการร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ในงานมีกิจกรรม อาทิ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำรูปเหมือนครูบาสุข อานนฺโท การสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ การใส่ขันดอก ฯลฯ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com