ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสันติสุขและปรองดอง <17/06/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสันติสุขและปรองดอง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองและเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย หมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในอำเภอดอยหล่อเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท พร้อมคณะจากประเทศเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานสถานีสูบน้ำของ อบต.ดอยหล่อ <10/06/57>

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ร่วมกับนายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานเชียงใหม่่ และประชาชนในตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ ที่เดินทางมาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษางานชลประทาน โดยดูงานที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมเป็นเกียรติงานพิธีฉลองพัดยศ <14/05/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วย ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมเป็นเกียรติงานพิธีฉลองปริญญาบัตรพัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาสุรพงษ์ มหาวีโร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <14/05/57>

วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยแจกจ่ายกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 4,600 แผ่น เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งได้เกิดเหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.00 น. 


 โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 <29/04/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยงให้กับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปบริการกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อในการควบคุมประชากรสุนัขและแมว อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com