ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมพิธีเปิดสถานีวิทยุชุมชน จุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชน สภาวัฒนธรรม อำเภอดอยหล่อ “คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา” ระบบ FM.88.75 MHz. <01/08/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมพิธีเปิดสถานีวิทยุชุมชน จุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชน สภาวัฒนธรรม อำเภอดอยหล่อ “คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา” ระบบ FM.88.75 MHz. ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.oo น. 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อช่วยเหลือราษฎรเรื่องระบาดหอยเชอรี <11/07/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 โดยมอบยากำจัดหอยให้แก่เกษตรกร จำนวน 302 ถุง 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อมอบของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย <28/06/50>

นายกิจพัฒน์ กันธิยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบของช่วยเหลือผุ้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ หมุ่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ จำนวน 1 ครัวเรือน ในวันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 


 โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก <21/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อออกบริการพ่นหมอกควันกำจัดล
กน้ำยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 


 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา <21/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 น.
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com