ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย อบต.ดอยหล่อ <11/04/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในวันที่ 10 เมษายน 2551 


 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ <10/04/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับโรงพยาบาลดอยหล่อได้จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 


 โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน <20/03/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชนระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 10 เมษายน 2551 จำนวน 26 หมู่บ้าน 


 ประมวลภาพกีฬาอำเภอดอยหล่อ <25/02/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อพร้อมาสมาชิกและพนักงานร่วมพิธีเปิดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สนามกีฬาห้วยนำขาว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีโรงเรือน ที่ดิน ป้าย <10/02/51>

ภาษี โรงเรือน ที่ดิน ป้าย
กำหนดระยะเวลาควรชำระภาษี ประจำปี (ทุก ๆปี) ภาษีโรงเรือน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับการประเมินภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30เมษายนของทุกปี ภาษีป้าย ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และมีที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทั้งที่ให้เช่าที่ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการค้า อุตสาหกรรมที่ให้ญาติและผู้อื่นอยู่อาศัย
เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ไปชำระภาษีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมินกรณีที่ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเติมและต้องระวางโทษตามกฎหมาย
บทกำหนดโทษ
มาตรา 46 ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 20 เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทถ้วน
มาตรา 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความใน มาตรา 21 และ 22 ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 48 ผู้ใด
(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจฝืนข้อความเท็จจริงให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินตามที่ควรก็ดี
(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์ของตนตามที่ควรก็ดีท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือเจ้าของป้ายหรือตัวแทนผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงด้วยอักษรภาพหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นใด การติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นมราป้ายที่ทำให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลงป้าย
กรณีไม่ยื่นแบบ และไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกำหมาย

กำหนดระยะเวลาควรชำระภาษี ประจำปี (ทุก ๆปี) ภาษีโรงเรือน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับการประเมินภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30เมษายนของทุกปี ภาษีป้าย ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และมีที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทั้งที่ให้เช่าที่ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการค้า อุตสาหกรรมที่ให้ญาติและผู้อื่นอยู่อาศัย
เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ไปชำระภาษีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมินกรณีที่ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเติมและต้องระวางโทษตามกฎหมาย
บทกำหนดโทษ
มาตรา 46 ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 20 เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทถ้วน
มาตรา 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความใน มาตรา 21 และ 22 ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 48 ผู้ใด
(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจฝืนข้อความเท็จจริงให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินตามที่ควรก็ดี
(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์ของตนตามที่ควรก็ดีท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือเจ้าของป้ายหรือตัวแทนผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงด้วยอักษรภาพหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นใด การติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นมราป้ายที่ทำให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลงป้าย
กรณีไม่ยื่นแบบ และไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกำหมาย
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com