ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก <21/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อออกบริการพ่นหมอกควันกำจัดล
กน้ำยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 


 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา <21/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 น. 


 งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ <11/06/50>

นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานประจำ เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยหล่อ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ณ วัดพระธาตุดอยหล่อ 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อออกอบต.สัญจร <04/05/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้มีโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2550 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 - 29 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น. การจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ การบริการตัดผม การบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับแจ้งเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ แจกเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการดังนี้.-

วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนนบ้านดอนชื่น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 วัดสิริมังคลาจารย์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 วัดดอยหล่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 สถานีอนามัยห้วยเปายง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าล้อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 สถานีอนามัยโทกเสือ
 


 พิธีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย <04/05/50>

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำวัดพระธาตุดอยน้อย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com