ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ <31/10/55>

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 20,000 บาท 


 อำเภอดอยหล่อ จัดงานพิธีวันปิยมหาราช <26/10/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณพิธีภายในสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 งานกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ ครั้งที่ 23 <09/10/55>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 40,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง เมื่อเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ สนามกีฬาวัดวังขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555 <25/09/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง สมวัย และส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โครงการเติมรัก เติมใจ ร่วมห่วงใยผู้สูงอายุ <20/09/55>

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอยหล่อ โดยนายวัชระ พรหมเสนใจ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอยหล่อ สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการเติมรัก เติมใจ ร่วมห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีแนวคิดเชิงบวก สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเตรียมความพร้อมทางใจของผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ วัดม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com