ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี ประจำปี 2557 <20/02/57>

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ ร่วมพบปะเกษตรกรในตำบลดอยหล่อ พร้อมนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานแข่งขันกีฬาดอยหล่อสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2557 <13/02/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานแข่งขันกีฬาดอยหล่อสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี พลตรีชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ และเหล่าข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานบริษัท โฟร์ที จำกัด ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในอำเภอดอยหล่อ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า <31/01/57>

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมการจัดเชื้อเพลิง (ชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ บ้านไร่บน หมู่ที่ 23 และบ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน <30/01/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอจอมทอง จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสาร โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์หมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอจอมทอง จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา 


 อบต.ดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 <05/01/57>

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 "ดอยหล่อเกมส์" ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบลดอยหล่อ โดยมี
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com