ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานบุญเทศมหาชาติและสืบชะตาหลวง ณ วัดบ้านไร่พัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <25/11/56>

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ประกอบด้วยพระคาถา 1,000 พระคาถา และสืบชะตาหลวง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 ให้เกียรติร่วมพิธีและให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน พร้อมด้วยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดบ้านไร่พัฒนา (วัดหนองผำ) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 บรรยากาศงานประเพณียี่เป็งตำบลดอยหล่อ <19/11/56>

บรรยากาศงานประเพณียี่เป็งบ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ <24/10/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ ชมรมชุมชนสายใต้ตำบลดอยหล่อ จัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรชุมชนในตำบลดอยหล่อ โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และท่านสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 <23/10/56>

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมถวายพวงมาลาในงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณพิธีภายในที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี 


 คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย <20/10/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อดอยหล่อ ร่วมกับ คณะศรัทธาวัดพระธาตุดอยน้อย จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมสืบทอดประเพณีล้านนา และสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชน โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 เป็นประธานในพิธี, ท่านสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ และประชาชนกว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ แด่พระสงฆ์ จำนวน 108 รูปท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยปราย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณเชิงบันไดนาคเรื่อยไปจนถึงถนนสายเชียงใหม่-ฮอด วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com