ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2555 <07/02/55>

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านห้วยเปายง, รพ.สต.บ้านสิริมังคลาจารย์, รพ.สต.บ้านโทกเสือ และชมรมสายใจรักแห่งครอบครัวตำบลดอยหล่อ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2555 เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ เทคนิคในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองและหญิงตั้งครรภ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดฟ้าหลั่ง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <07/02/55>

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ว่าที่ ร.ต.สุร พงค์ กาบวัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดฟ้าหลั่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ วัดฟ้าหลั่ง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ <07/02/55>

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ได้แก่ เทศบาลตำบลยางคราม, เทศบาลตำบลสองแคว, เทศบาลตำบลสันติสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น,เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ และนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาสวัดม่อนห้วยแก้ว <26/01/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อ, ว่าที่ ร.ต.สุรพงค์ กาบวัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, สมาชิกสภาฯ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูกัลยาณปราโมทย์ (สมหวัง กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2555 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการรวมใจต้านภัยหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร <20/01/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดโครงการรวมใจต้านภัยหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม หมู่7 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ยังขาดแคลนผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน และของใช้จำเป็นต่าง ๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com