ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ ตั้งจุดตรวจตราและเฝ้าระวังผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <30/05/55>

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ (ศพส.อบต.ดอยหล่อ) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอดอยหล่อ (ศพส.อำเภอดอยหล่อ) สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ในตำบลดอยหล่อ และส่วนราชการในตำบลดอยหล่อ ร่วมดำเนินการตั้งจุดตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดในตำบลดอยหล่อไม่ให้แพร่ระบาด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 20 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายกอบต.ดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <28/05/55>

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ และสรงน้ำรูปเหมือนครูบาสุข อานนฺโท ประจำปี 2555 ณ วัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา และเป็นการร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ในงานมีกิจกรรม อาทิ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำรูปเหมือนครูบาสุข อานนฺโท การสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ การใส่ขันดอก ฯลฯ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการ ลด แยก ของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปี 2555 <21/05/55>

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับอำเภอดอยหล่อ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้จัดโครงการ ลด แยก ของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปี 2555 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้กับประชาชนและเยาวชนในพืันที่อำเภอดอยหล่อ โดยมีพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นางรัชนี เอมะรุจิ), ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (นางสาวโสภา สงคราม) และอำเภอดอยหล่อ โดยนายอำเภอดอยหล่อ (นายสราวุฒิ วรพงษ์), นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ (นายวัชระ พรหมเสนใจ) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ ตั้งด่านตรวจตราตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <15/05/55>

มื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ (ศพส.อบต.ดอยหล่อ) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวงพื้นที่ ด้วยการประสานงานของอำเภอดอยหล่อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอยหล่อให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในตำบลดอยหล่อ 


 ประเพณีดำหัวผู้สูงอายุและงานแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <18/04/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการขอพร, ขอขมา และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้มอบเงินสนับสนุนงานดำหัวผู้สูงอายุ ทั้ง 26 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนงานแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่บ้านละ 5,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2555
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com