ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการแม่บ้านดอยหล่อยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2557 <15/07/57>

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดโครงการแม่บ้านดอยหล่อยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ปี 2557 เพื่อให้แม่บ้านเกิดความรู้ในการเลือกใช้และปรุงอาหาร เพื่อให้แม่บ้านมีความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง และเพื่อให้แม่บ้านได้มีความรู้และฝึกทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีแม่บ้านในตำบลดอยหล่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2557 <09/07/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา นำไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดความสุขความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลดอยหล่อร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน กิจกรรมภายในงาน อาทิ รับฟังธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะเพื่อความสุขและปรองดอง, การหล่อเทียนพรรษา, การแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้การ, การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เบื้องต้นโดยโรงพยาบาลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) <07/07/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รายงานข้อมูลพื้นที่ตำบลดอยหล่อต่อนายอภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลดอยหล่อให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในบ้าน ประจำปี 2557 <27/06/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
จัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในบ้าน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านให้คงอยู่ในชุมชน ส่งเสริมการศึกษาพันธุ์พืชพื้นบ้าน (พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน) ในชุมชนตำบลดอยหล่อ และเพื่อส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ จากคุณวิโรจน์ พรมปัญญา วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 นอกจากนี้ยังมีการแจกพันธุ์พืชพื้นบ้านให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกครัวเรือนละ 15 ต้นกล้า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสันติสุุขและปรองดอง <26/06/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อสันติสุขและความปรองดอง โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนอำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ อ่างแฝด ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com