ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ <24/10/62>

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานพื้นที่ใช้น้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มบริหารจัดการน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ความรับผิดชอบสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ2 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 <13/10/62>

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี ประจำปี 2562 <25/09/62>

วันที่ 19-20 กันยายน 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ โรงเรียนสองแคววิทยคม จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจตนเอง และรับรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ <20/09/62>

วันที่ 18 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะของสนามกอล์ฟอินทนนท์ ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เดิมนั้นสนามกอล์ฟฯ ได้ใช้บริการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา แต่เนื่องจากปริมาณขยะที่มาก จึงบริหารจัดการขยะเอง โดยการขุดบ่อขยะในพื้นที่หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและสร้างความสกปรก ทั้งนี่้คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ทางสนามกอล์ฟฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 


 นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพ <19/09/62>

วันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนชื่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำนักเรียนให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะและพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเพื่อให้ผู้นำนักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนได้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   | 10 |   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com