ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

  
 

 ผาช่อ<13/06/54>

แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เป็นประติมากรรมตามธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์ เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งของแม่น้ำ เป็นตะกอนยุคเทอเชียรี มีอายุประมาณ 5 ล้านปี สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นแม่น้ำปิงมาก่อน ต่อมาธรณีแปรสัณฐาน ชั้นตะกอนถูกดันตัวสูงขึ้น ภายหลังปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ฝน ลม กัดเซาะชะล้างผิวหน้าชั้นตะกอน เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ประกอบด้วยชั้นหิน ดิน และทรายแป้ง ราษฎรในพื้นที่ได้ให้ความเห็นว่าบริเวณนี้มีปรากฎการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นลักษณะกำแพงดินตะกอน ชาวบ้านเรียกชื่อว่า "ผาจ้อ" จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ด้วยลักษณะที่เป็นหน้าผากำแพงดินตะกอนและชูช่อขึ้นไปบนท้องฟ้า จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "ผาช่อ"
ผาช่อ เป็นหน้าผาสูงชัน สูงประมาณ 30 เมตร มีความโดดเด่น สวยงาม และแปลกตา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ลำดับขั้นตอนของกระบวนการ โดยเรียงจากขั้นตอนที่เกิดแรกสุดถึงขั้นตอนที่เกิดหลังสุด ได้ดังนี้
ขั้นตอนแรก เริ่มจากเกิดการทรุดตัวของพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ด้านตะวันตกของอำเภอดอยหล่อ ที่เป็นที่ตั้งของผาช่อด้วย การทรุดตัวนี้เกิดขึ้นประมาณ 30 ล้านปีมาแล้ว จากอิทธิพลของแนวรอยเลื่อน
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากการทรุดตัวเป็นแอ่งที่ราบแล้วเกิดการสะสมตัวของตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว จากการพัดพามาโดยแม่น้ำปิงและแม่น้ำสาขาต่าง ๆ ที่ไหลผ่านแอ่งที่ราบเชียงใหม่ การสะสมตัวของตะกอน เหล่านี้เกิดขึ้นจากเมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 เกิดการยกตัวขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่อประมาณ 1-2 ล้านปี ทำให้ชั้นตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะจนเกิดเป็นตะพักน้ำขั้นบันได แสดงการคัดขนาดแทรกสลับกันของชั้นกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะจนเกิดเป็นตะพักน้ำขั้นบันได แสดงการคัดขนาดแทรกสลับกันของชั้นกรวด ทราย และทรายแป้ง ได้ 5 ชั้น หลัก
ขั้นตอนสุดท้าย เกิดการกัดเซาะโดยทางน้ำที่ไหลผ่านบริเวณตะพักน้ำที่เป็นที่ตั้งของผาช่อ ซึ่งเป็นการกัดเซาะในแนวดิ่งเป็นหลัก จนเกิดเป็นหน้าผาสูงชันที่มีลวดลายสวยงาม วิจิตรพิสดาร ที่เรียกกันว่า "ผาช่อ" แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

เส้นทางคมนาคม
1. เริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ (สี่แยกสนามบิน) ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮฮด) ระยะทาง 45 กิโลเมตร ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวผาช่ออีก 10 กิโลเมตร
2. จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 44 กิโลเมตร ถึงศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ และเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ
3. เริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ (สี่แยกสนามบิน) ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 47 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านวังขามป้อม และเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ

ปฏิทิน/ฤดูกาล การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดเนื่องจากาการเดินทางสะดวกสบาย โดยสามารถติดต่อรถรับ-ส่ง ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049

สิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย
อุทยานแห่งชาติแม่วาง ได้จัดสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการชั่วคราว และได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่วาง สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตรวจตราดูแลให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5336-9049 โทรสาร 0-5336-9049 ต่อ 18
เว็บไซต์ : www.doilor.org อีเมล์ : doilor.org@hotmail.com เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/doilor.org
 
     

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com