ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

  
 

 ผาช่อ<13/06/54>

ผาช่อ เป็นหน้าผาที่มีดินตะกอนสูงชัน มีความโดดเด่น สวยงาม เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่ตั้งของผาช่ออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง พื้นที่เขตปกครอง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการทางธรรมชาติที่รังสรรค์ให้เกิดผาช่อ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งมีลำดับขั้นตอนของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ก่อให้เกิดผาช่อขึ้น แบ่งได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
เกิดธรณีแปรสัณฐาน
ขั้นที่ 1 เดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เกิดจากการทรุดตัวของพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มรวมถึงพื้นที่ด้านตะวันตกของอำเภอดอยหล่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของผาช่อ เกิดการทรุดตัวขึ้นประมาณ 30 ล้านปี
ขั้นที่ 2 หลังจากการทรุดตัวแล้ว เกิดการสะสมตัวของตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ที่เกิดจากการพัดพาโดยแม่น้ำปิง และแม่น้ำสาขาต่าง ๆ ที่ไหลผ่านแอ่งที่ราบ เกิดการสะสมตัวของตะกอนเหล่านี้ เกิดขึ้นประมาณ 3 ล้านปี
ขั้นที่ 3 เกิดการยกตัวอย่างช้า ๆ เมื่อประมาณ 1-2 ล้านปี ทำให้ตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ตะพักน้ำขั้นบันได แสดงการคัดขนาด เกิดการแทรกสลับของชั้น กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ได้ 5 ชั้นหลัก
ขั้นที่ 4 เกิดการกัดเซาะของลมและฝนบริเวณตะพักน้ำ ซึ่งเป็นการกัดเซาะในแนวดิ่ง จึงเกิดเป็นหน้าผาสูงชัน ดังผาช่อที่ได้เห็นในปัจจุบัน

ผาช่อ เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และเป็นไปตามประกาศของอุทยานแห่งชาติแม่วาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง โทร.053-106759

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5336-9049 ต่อ 31 โทรสาร 0-5336-9049 ต่อ 18
เว็บไซต์ : www.doilor.org อีเมล์ : saraban@doilor.org เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/doilor.org
 
     

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com