หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากทางสามัคคี - บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ จำนวน ๕ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๗ ตารางเมตร 21 Sep 2022
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๗ สายบ้านไร่บน - บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 21 Sep 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๘ สายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 21 Sep 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐I หมายเลขทะเบียน ๑กฒ๒๒๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
จ้างเหมาเป่าบ่อ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา และตรวจเช็คตู้ควบคุมงาน สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๘๐๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีเร่งด่วนและระบายน้ำป้องกันอุทกภัย รักษาแนวลำน้ำ บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกลองหลวง จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๒ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน ม.๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับภูมิทัศน์และอำนวจความสะดวกผู้มาใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารนถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน จค ๑๐๒๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารนถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน จค ๑๐๒๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยหล่อ และหมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำรางระบายน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนในตลาดชุมชนวัดพระธาตุดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและแชมพูล้างรถ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
จ้างถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน และจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย(ข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ (เชื่อมโรงพยาบาลดอยหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ข้อความ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ขนาด ๒.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กพ ๕๓๘๓ เชียงใหม่ ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๖ - ๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฮอนด้าดรีม สีน้ำเงิน ทะเบียน จคท ๒๗๘ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
จ้างเหมา ติดตั้งมุ้งลวดโรงอาหารและโรงครัว ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา และจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ และผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
จ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างเหมา ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู และเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน พื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องบันทึกวิดิโอรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายในศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๒ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
จ้างเหมาติดตั้งชุดประตูบานสวิง ขนาด ๑๐๐x๒๐๐ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน ๑๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
จ้างทำป้ายอะคริลิค หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อสังฆทานสำหรับประกอบพิธี โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะ หมู่ ๑๓ บ้านสิริมังคลาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภคตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จนถึงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๖๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
จ้างตรวจเช็คระยะ รถกู้ชีพ ทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียนปฐมวัย ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2022
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนเหตุความเสียหายจากน้ำกัดเซาะถนน หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๒๑ และหมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ขนาด 7.2 x 2.4 เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
วัสดุท่อคอนกรีตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนน หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ 07 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภค วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภค วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อวัสดุสำเพื่อประยุกต์จัดทำตู้สำหรับผู้ให้บริการตรวจ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อฟองน้ำรังไข่ซับเสียงห้องกระจายเสียงไร้สายผาช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ฟองน้ำรังไข่ซับเสียงห้องกระจายเสียงไร้สายผาช่อ 19 May 2022
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อผ้าม่านและติดตั้งหน้าต่างสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๒๓ เชื่อมหมู่ที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างทำตรายาง และป้ายอะคริลิค ข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภค วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
ฟองน้ำรังไข่ซับเสียงห้องกระจายเสียงไร้สายผาช่อ 10 May 2022
จ้างปรับปรุงรถประชาสัมพันธ์(รถผาช่อ ๒ , ๑๕ , ๑๙ , ๒๐) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างซ่อมเเซมรถน้ำ ทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงพร้อมติดตั้งข้อความ รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างทำป้ายและติดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เลียบลำเหมืองคำปา หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
จ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีเร่งด่วน และระบายน้ำป้องกันอุทกภัยรักษาแนวลำน้ำ บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
จ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายดอยน้อย-โทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสำหรับ Covid-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า, ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๑ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างซ่อมเเซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
จ้างเปลี่ยนวาล์วรถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บษ 4105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ KAT หมายเลขทะเบียน ๗๖๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครัชและมือหมุนกระจก รถส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยายนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คจง ๙๑๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยจัดซื้อชุดวอร์มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถ และเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
วัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด-เสียหาย ณ บ้านดอนชื่น หมู่ที่ ๒๔ 08 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด-เสียหาย ณ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๖ บ้านไร่พัฒนา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ และปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
จ้างทำป้ายอักษรโลหะที่ทำการองค์การบริหาส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
จ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้อกรวยยางจราจร จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี, แจ้งเหตุไฟไหม้, สาธารณภัย, หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2022
ซื้อท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๓ นิ้ว เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2022
จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจก อาคารสำนักงานป้องกันฯ เพื่อใช้ในการแยกสัดส่วนห้องปฏิบัติงานและห้องพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Feb 2022
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ ยี่ห้ออีซูซุ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชักโครก โถปัสสาวะชายและแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายชั้นล่างภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
ซื้อวัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2022
ซื้อท่อ พี.วี.ซ๊ ขนาด ๘ นิ้ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๕๖ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jan 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับบริโภคเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
ซื้อยางรถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ เชื่อมโรงพยาบาลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด-เสียหาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงระบบไฟส่องสว่าง และยางขอบประตูห้องพยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐-๔๘-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
ซื้อวัสดุทำราวกั้นรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2021
ซื้อชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายชุมชนพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางน้ำฝน อาคารระดับปฐมวัย ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (ชุดตรวจสำหรับ Covid-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนโรงเรียนดอยหล่อวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
ซื้อบานประตูสำนักงานแบบเปิด ปิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมไอเย็น) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้อเเบตเตอรี่ รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2021
จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเทท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงป่าหวาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2021
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคาชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง 18 Oct 2021
รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 18 Oct 2021
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 18 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Oct 2021
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Sep 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ 27 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Konica ๑๖๐๐W ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 15 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันหิน หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2021
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 08 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๒๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๘๑ ยี่ห้อ KAT หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าเป้า และหมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ , ระบบไฟฟ้าและระบบวิทยุสื่อสาร รถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Aug 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรดเอ ชนิดมีพนักพิงไม่มีที่ท้าวแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2021
ซื้อตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ 09 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมเเละบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อิีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2021
จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานสีพื้นอาคารเรียน ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2021
จ้างเหมารถรับส่งนักเรัยนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูงของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ ณ หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อท่อพีวีซีและอุปกรณ์เพื่อรับน้ำลงบ่อ ๔ (หมู่ที่ ๕ บ้านดอยเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
จ้างซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-๖๘๐DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ ยี่ห้อ อีซูซุ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
จ้างเหมาซ่อมแซ่มรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิค-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2021
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังขามป้อม หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ยี่ห้อ Firman Rating ๖A๑๐B มอก. ๓๓๒-๒๕๓๗ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินการตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงครัวอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานควร จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อตรายาง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ ณ หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ ณ หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมซับเมอร์สด้านหลังอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 83-3932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2021
จ้างทำป้ายไวนิลกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี อบต.ดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2021
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2021
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมตามระยะทาง ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งล ๗๕๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับการออกประชาคมระดับหมู่บ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
จ้างเหมาเป่าท่อเมนและซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้(ดอยเงิน) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
วัสดุคอมพิวเตร์ จำนวน ๔ รายการ 05 Apr 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
จ้างทำป้ายไวนิลดำเนินการตามโครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงจำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
จ้างเหมาบริการขุดดิน เพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
เหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์การค้า อบต.ดอยหล่อ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๒-๔๖-๐๐๐๑ 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุเพื่อขยายท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒) ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2021
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน นจ ๑๗๐๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2021
ซื้อชุดตู้ Safety switch พร้อมติดตั้ง เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๒๕๐ KVA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๖-๕๘-๐๐๐๘ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
ซื้อวััสดุคอมพิวเตอรื จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2021
จ้างเหมาทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างเหมารื้อถอนป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ตรงข้ามศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-๖๘๐DW จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ ๒๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ห้องประชุมผาช่อ ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเพลาปั่น PTO น้ำ รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แอร์ รถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
จ้างทำรายการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเส้นสนาม อุปกรณ์วัสดุสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด ภายในสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ซื้อทราย จำนวน ๑๙ ลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำของกลุ่มเกษตรกร ผู็ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2021
ซื้อท่อพีวีซีและอุปกรณ์ต่อเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Feb 2021
จ้างทำรายการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2021
ซื้อวัสดุ (กระเป๋าผ้า) ในโครงการฝึกอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2021
จ้างเหมาย้ายเปลี่ยนแท้งน้ำระบบประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่๑๕ บ้านห้วยเปายง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2021
จ้างเหมาบริการขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านสันหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงเหล็กสำหรับตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2021
จ้างเหมาตัดไม้ ณ อาคารศูนย์การค้า เลขที่ ๐๖๒-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Feb 2021
จ้างเหมาตัดต้นพระยาสัตบรรณ สนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jan 2021
จ้างซ่อมบำรุงรถขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก(แบบยกไก้มีเครื่องทุ่นแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก(แบบยกไก้มีเครื่องทุ่นแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซ่อมบำรุงรักษาและราคาประเมินค่าบำรุงรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) 28 Jan 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก(แบบยกไก้มีเครื่องทุ่นแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ซ่อมบำรุงรักษาและราคาประเมินค่าบำรุงรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) 28 Jan 2021
จ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาสนามกีฬา ตามโครงการสนับสนุนดูแลสนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jan 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20 Jan 2021
ซื้อเครื่องมือใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เอทิลแอลกอฮอล์เจล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและห้องน้ำชั้นล่างภายในสำนักงาน อบต.ดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างเหมาย้ายตำแหน่งติดตั้งชุดคอล์ยร้อนและคอล์ยเย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 13 Jan 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-1784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
ซื้อหมึก Konica Minolta MC ๑๖๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อบริโภคตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2020
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Dec 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
ซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
ซื้อชุดปฎิบัติงานกู้ชีพและชุดวอร์มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี, กิจกรรมโครงการ, ที่อยุ่ และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
ซื้อป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2020
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือค่ายและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2020
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
ซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2020
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Nov 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2020
จ้างเหมาตัดหญ้า และตัดกิ่งต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างเหมาบริการวางท่อส่งน้ำ เพื่อผันน้ำสู่แหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2020
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2020
จ้างเหมาเติมสารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเพื่อเติมถังดับเพลิงขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์และระบบคลัทช์ รถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บษ 4105 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Nov 2020
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Oct 2020
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 20 Oct 2020
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พร้อมทางเดิน 20 Oct 2020
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 20 Oct 2020
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 20 Oct 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2020
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Oct 2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ ช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
จ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2020
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้อพรมทอขนตัด (สีน้ำเงิน) ยางรองพรม หนา ๘ มม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ 22 Sep 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ซื้อเครื่องตัดถ่างไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ และชุดไฟส่องสว่างกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ 21 Sep 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อการผันน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชื่น หมู่ที่ ๒๔ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อชุดเครื่องเสียงในที่ประชุมแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
จ้างจัดทำโครงหลังคารถยนต์ พร้อมติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ผร ๔๕๐๓ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อวัสดุกีฬา ประเภทกีฬาวู้ดบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒๓ และหมู่ที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒๓ และหมู่ที่ ๒๖ 15 Sep 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาและเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2020
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 09 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๒๓ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บ้านสันหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 08 Sep 2020
จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2020
จ้างปรับปรุงท่อเชื่อมคลองส่งน้ำ สถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าป๋วย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อค่าอุกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อเครื่องแบบผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบ (ไฟสีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ซื้อวัสดุเพื่อบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละอองแบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ทำสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกห้องสำนักปลัด 14 Aug 2020
ซื้อศาลาไม้ (ไม้เก่า) ทรงแปดเหลี่ยม โดม ๓ ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Aug 2020
ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างดำเนินกิจกรรมที่ ๑ จัดทำน้ำตก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ซื้อชุดทำความเย็นเครื่องปรับอากาศภายในห้อง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งโดยซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Konica Minnolta MC ๑๖๐๐ หมายครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2020
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ซื้อวัสดุต่อท่อและสายไฟพร้อมประกอบและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2020
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jul 2020
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน 08 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและนส่ง(ยางรถยนต์)สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออิซูซุ NKR สีเหลือง ทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบลำเหมืองคำปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ซื้อป้ายเหล็กซิงค์ สะทอนแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jun 2020
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร 11 Jun 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2020
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-1784 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2020
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 83-1680 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีไหล่ทาง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2020
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านห้วยทัง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2020
ซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดแมลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 May 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหเวยโจ้-หนองผำ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านวังธารทอง หมู่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 5 บ้านห้วยโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2020
จ้างบริการเครื่องจักรกล แบ็คโฮ PC ๒๐๐ เพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2020
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2020
ซื้อท่อประปา เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓ และท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อโครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแพคทีเรียและดับกลิ่นขยะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2020
จ้างบริการเครื่องจักรกล แบ็คโฮ PC ๒๐๐ เพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ซื้อวัสดุเพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์แต่งกิ่งไม้ ๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร 03 Apr 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ(ทำประตูเปิด-ปิดน้ำ)ตามโครงการถ่ายโอนงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางแบบเคพซีล และถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2020
ซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2020
จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ต อาคารสำนักงานใหม่แยกจากสำนักงานเดิม เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านห้วยโจ้ - ดอยเงิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2020
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงและซ่อมเเซมระบบประปา หมู่ ๒๕ และ หมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2020
จ้างปรับปรุงและซ่อมแวมระบบน้ำประปาหมู่ ๒๕ และหมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2020
จ้างตรวจเช็คตามระยะกำหนด และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างปรับปรุงและซ่อมแวมระบบน้ำประปาหมู่ ๒๕ และหมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้าดอยน้อย-จอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2020
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 16 Mar 2020
จ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อท่อเหล็กสามทางพร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อตื้นเชิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ(ผ้าม่านกันแสง UV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านเหล่าป๋วย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2020
จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมแผ่นคลัท รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห 1511 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2020
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2020
ซื้อวัสดุท่อน้ำเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
ซื้อตู้สาขาของโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐x๓.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านสันหิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2020
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และ หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อเสื้อกั๊ก สีส้ม พร้อมติดตรา อปพร. พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อผ้าคลุมศีรษะ(HOOD) NOMEX 3018185-SF จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าโชค และต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สุสานบ้านไร่บวกบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2020
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำของเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้ - หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารโรงเก็บของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๙ และก่อสร้างตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2019