หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างดำเนินกิจกรรมที่ ๑ จัดทำน้ำตก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ซื้อชุดทำความเย็นเครื่องปรับอากาศภายในห้อง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งโดยซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Konica Minnolta MC ๑๖๐๐ หมายครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2020
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ซื้อวัสดุต่อท่อและสายไฟพร้อมประกอบและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2020
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jul 2020
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน 08 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและนส่ง(ยางรถยนต์)สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออิซูซุ NKR สีเหลือง ทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบลำเหมืองคำปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ซื้อป้ายเหล็กซิงค์ สะทอนแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jun 2020
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร 11 Jun 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2020
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-1784 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2020
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 83-1680 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีไหล่ทาง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2020
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านห้วยทัง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2020
ซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดแมลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 May 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหเวยโจ้-หนองผำ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านวังธารทอง หมู่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 5 บ้านห้วยโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2020
จ้างบริการเครื่องจักรกล แบ็คโฮ PC ๒๐๐ เพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2020
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2020
ซื้อท่อประปา เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓ และท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อโครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแพคทีเรียและดับกลิ่นขยะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2020
จ้างบริการเครื่องจักรกล แบ็คโฮ PC ๒๐๐ เพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ซื้อวัสดุเพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์แต่งกิ่งไม้ ๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร 03 Apr 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ(ทำประตูเปิด-ปิดน้ำ)ตามโครงการถ่ายโอนงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางแบบเคพซีล และถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2020
ซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2020
จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ต อาคารสำนักงานใหม่แยกจากสำนักงานเดิม เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านห้วยโจ้ - ดอยเงิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2020
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงและซ่อมเเซมระบบประปา หมู่ ๒๕ และ หมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2020
จ้างปรับปรุงและซ่อมแวมระบบน้ำประปาหมู่ ๒๕ และหมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2020
จ้างตรวจเช็คตามระยะกำหนด และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างปรับปรุงและซ่อมแวมระบบน้ำประปาหมู่ ๒๕ และหมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้าดอยน้อย-จอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2020
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 16 Mar 2020
จ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อท่อเหล็กสามทางพร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อตื้นเชิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ(ผ้าม่านกันแสง UV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านเหล่าป๋วย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2020
จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมแผ่นคลัท รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห 1511 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2020
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2020
ซื้อวัสดุท่อน้ำเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
ซื้อตู้สาขาของโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐x๓.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านสันหิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2020
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และ หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อเสื้อกั๊ก สีส้ม พร้อมติดตรา อปพร. พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อผ้าคลุมศีรษะ(HOOD) NOMEX 3018185-SF จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าโชค และต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สุสานบ้านไร่บวกบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2020
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำของเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้ - หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารโรงเก็บของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๙ และก่อสร้างตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2019