หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jun 2024
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อนำไปใช้สำหรับการเพาะปลูกการเพาะชำ ดูแลต้นกล้า ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024
จ้างเหมาจัดทำพร้อมติดสติ๊กเกอร์แถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์คาดรอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลข ทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างเหมารถโดยสารรับ - ส่ง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชำรุด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๙ ๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อเเบตเตอรี่ รถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างซ่อมแซมชุดสตาร์ทปั๊มสูบน้ำประจำรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๓ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024
จ้างซ่อมแซมชุดสตาร์ทปั๊มสูบน้ำประจำรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๓ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๔๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024
จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๘๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างจ้างซ่อมเเซมกล้อง CCTV หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการป้องกันการชำรุดของท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนดอยหล่อวิทยา จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
จ้างซ่อมเเซมเครื่องสูบน้ำเเละเครื่องเรือท้องเเบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2024
จ้างเหมาซ่อมเเซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำชำรุดเเละเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2024
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2024
จ้างจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมสกรีนโลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างเหมาเปลี่ยนกุญแจประตูห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างซ่อมเเซมปืนฉีดน้ำของรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างซ่อมเเซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสตรีในตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๓,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐ และหมู๋ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
ซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด ๑.๕ เเรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชำรุดของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2024
จ้างเหมาปรับปรุงป้ายจราจรบอกเส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
จ้างซ่อมเเซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2024
ซื้อวัสดุในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2024
ซื้อวัสดุในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยห่ลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมปืนฉีดน้ำของรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2024
ซื้อ้่วัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ จำนวน ๑ รายการ (๓ สถานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
จ้างรถโดยสารรับ-ส่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน จค ๑๐๒๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2024
จ้างทำกระดาษโปสเตอร์รณรงค์หยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 19 Mar 2024
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 19 Mar 2024
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำเสริมของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำรั่วซึมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่อนฤาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน จก ๕๐๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อหน้ากากไส้กรองเดี่ยว พร้อมตลับไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมเเซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โป่งจ้อ-วังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถ หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
ซื้อวัสดุอบรมในโครงการฝึกอบรมการดูเเลตนเองเเละคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างซ่อมเเซมกล้อง CCTV หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างซ่อมรถฟาร์มเเทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๘๐๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำรั่วซึม จำนวน ๒ จุด ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้ - หนองผำ(๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างทำกระดาษโปสเตอร์รณรงค์หยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗ ๕๘ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชำรุดของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
จ้างเหมาหุ้มเบาะหนังเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน จก ๕๐๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2024
ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บริการผู้บาดเจ็บ - ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2024
ซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒)และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่อนฤาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างเหมาติดตั้งชุดประตูบานแขวนอลูมิเนียม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นเเรง) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมตกแต่งและจัดนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ตำบลดอยหล่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงประจำรถฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๕๒๘๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยทราย หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
จ้างปรับปรุงโดเมนเว๊บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
จ้างขอจ้างจัดทำป้ายไม้แกะสลัก จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อขอจัดซื้อเครื่องมือใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๕๙ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองคำปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2024
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
ซื้อผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก 10 Jan 2024
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก 10 Jan 2024
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก 09 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โดรน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมไดสตาร์ทรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมเเซมเสียงไร้สายตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗, ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย และหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2024
ซื้อยา และเวชภัณฑ์ และวัสดุ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บริการผู้บาดเจ็บ - ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โดรน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2023
จ้างซ่อมเเซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๘๐๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเดินท่อระบบน้ำดับเพลิงประจำรถหมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน จคท ๒๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๕๓ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2023
จ้างรายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Konica ๑๖๐๐W ของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมช่วงล่าง รถหมายเลขทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2023
จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ซื้อวัสดุเพื่อแก้ไขท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังม่อน เเละ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไร้พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑๘ บ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับบริโภค เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
จ้างจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน (เครื่องเสียง) ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างตกแต่งเวที ไฟประดับกิจกรรมการประกวดนางฟ้าจำแลง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างจัดทำซุ้ม ป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดสถานที่ ประดับตกแต่งกิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จากดินริมตลิ่งทรุดตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมถนนชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑๘ บ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างบริการรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) ขนาด ๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กตัด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์แก้ไขปัญหาท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ๒๖ หมู่บ้านในตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2023
ต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 09 Nov 2023
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 09 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2023
จ้างเหมาติดตั้งชุดประตูบานเเขวนอลูมิเนียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงฮอร์น รถฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๕๓๘๓ เชียงใหม่ (รถผาช่อ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
จ้างจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมสกรีนโลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๖ บ้านไร่บวกบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองคำปา หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
ซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อน้ำป้องกันเหตุอุทกภัย ม.20 บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำป้องกันเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Oct 2023
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พาติชั่น) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
จ้างทำตรายางชื่อ - นามสกุล และตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๑๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Oct 2023
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2023
จ้างออกแบบงานจ้างออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำหรับเป็นลานกิจกรรมประชาชนใช้ร่วมกัน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2023
ซื้อหินคลุกและวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
งานจ้างออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำหรับเป็นลานกิจกรรมประชาชนใช้ร่วมกัน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานในการปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
จ้างรถตู้ปรับอากาศโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๙ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างเหมาทำป้าย สติ๊กเกอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถเเท็กเตอร์(ตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๘๑ เชียงใหม่ ยี่ห้อ KAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฒ ๒๒๑๐ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๕๗ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2023
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 04 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
จ้างเหมา ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำชุดเวที จำนวน ๑ เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นเเรง) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์เพื่อใช้ในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
จ้างเหมาทำป้ายบอกทาง จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย และ ป้ายสติ๊กเกอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน จคท ๒๗๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๕๓ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเเข็ง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตรอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
ซื้อทรายทีมีฟอส โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมไอเย็น) เลขครุภัณฑ์ ๔๓๒ ๖๒ ๐๑๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างเหมาล้างบ่อปูน พร้อมทั้งวาล์วน้ำทิ้ง ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อลำโพงพกพาพร้อมไมค์ลอยไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว ทั้งลำโพงและไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกชนิดอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๕๑๖ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน และรถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสตรีในตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ ครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดห้องเรียน อาคารอนุบาลของโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำป้องกันเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องปฎิบัติการงานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑๓-๐๐๑๐ สายบ้านห้วยทราย - บ้านดงป่าหวาย หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๘ บ้านดงป่าหวาย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑๓-๐๐๐๙ สายบ้านห้วยทราย - บ้านหนองห่าย หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2023
ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ๕ ขั้นตอน ระบบ UF ของโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
ซื้อตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
จ้างเหมาทำชุดตัวอย่างการคัดแยกขยะในงานต่างๆของโรงเรียน จากโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดยการจัดการขยะ ในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยทัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อวัสดุฝึกปฎิบัติ ถังขยะกรีนโคน จากโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดยการจักการขยะในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
จ้างเหมาย้ายระบบกล้อง CCTV จากศูนย์กักกันโรคไวรัสโคโรนา ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อพร้อมติดตั้ง ภายในโรงเรียดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยทัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากทางสามัคคี-บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ จำนวน ๕ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยทัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและประเมินค่าซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๒ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับภูมิทัศน์ของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเส้นสนาม ตามโครงการสนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังธารทองเชื่อมบ้านโป่งจ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำสปริงเกอร์ ตามโครงการสนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2023
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ระเเนง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑๓-๐๐๐๙ สายบ้านห้วยทราย - บ้านหนองห่าย หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 16 Jun 2023
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑๓-๐๐๑๐ สายบ้านห้วยทราย - บ้านดงป่าหวาย หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๘ บ้านดงป่าหวาย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 16 Jun 2023
ซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
จ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า เเละห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อเก้าอี้พลาสติกสีแดง เกรดเอ ชนิดมีพนักพิงไม่มีที่ท้าวแขนพร้อมสกรีนตัวอักษร ข้อความ อบต.ดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ซื้อวัสดุการเกษตรจัดทำโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นเเรง) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2023
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเเละซื้อป้ายประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
ซื้อกล่องเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2023
ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2023
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2023
ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๕๓๘๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๔ ๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จากโครงการปฐมพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานในการปฎิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปากทางเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2023
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องเรียนอนุบาล ๓ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2023
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำและประตูเปิด-ปิด ท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
จ้างซ่่อมแซมบำรุงรักษารถแทร็กเตอร์(รถตักหน้าขุดหลัง) ยี่ห้อ KAT หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๘๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
จ้างซ่อมพวงมาลัยเพาเวอร์หมายเลข ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเปายง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2023
จ้างเหมาถอน ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมีกำจัดเเมลง ยี่ห้อเซฟวิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่อนฤาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2023
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2023
ซื้ออุปกณ์เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้ - หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2023
ซื้อชุดบานกระจกพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2023
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2023
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทำสวนพืชผักสวนครัวและสวนสมุนไพรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2023
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมกรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒) เครื่องสูบน้ำชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
จ้างเหมาติดตั้งโซ็คบานสไลด์ประตูห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟไซเรนและกล่องเสียงไซเรนของรถดับเพลิงขนาดกลางหมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Mar 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒๕ เชื่อมโรงพยาบาลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ตู้สาขาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างซ่อมแซมไดสตาร์ท รถดับเพลิงขนาดเล็ก หมารยเล็กทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่บน หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2023
จ้างซ่อมแซมวาล์วน้ำดับเพลิง และวาล์วน้ำหัวฉีดแท่นปืนของรถดับเพลิงขนาดกลางหมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำสวนพืชสมุนไพรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2023
ซื้อวัสดุ(กระเป๋าผ้า)ในโครงการฝึกอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าป๋วย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๐ ๔๖ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2023
จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2023
รถขุด (แบคโฮ PC ๔๐) จำนวน ๑.๕ วัน 07 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานเเละปรับปรุงรางน้ำฝนของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยนต์เปลี่ยนชุดกรองโซล่าของรถดับเพลิงขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๕๙ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วประตู ทางเข้า-ออก ทั้ง ๓ ด้าน ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ่้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
ซื้อรองเท้าดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อทรายในการทำผนังกั้นน้ำซ่อมแซมลำเหมืองขาด จำนวน ๖๗ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗ ๕๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2023
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 31 Jan 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๘๑ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๗ - ๖๔ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2023
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมิตซูบิซิ ทะเบียน จก ๕๐๓๓ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๖๔ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และใบปัดน้ำฝน รถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมิตซูบิซิ ทะเบียน จก ๕๐๓๓ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๖๔ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าป๋วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
ซื้อแบตเตอรี่ AMARON ๔๐B๒๐L จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ พร้อมเครื่องเสียงรวมค่าติดตั้งรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
ซื้อของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ เบรก ครัช ตู้แอร์ ชุดเบาะพร้อมฐานและติดตั้งโครงสแตนเลส ทะเบียนรถ ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างซ่อมรถบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นเเรง) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2023
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และป้ายไวนิลติดรถประชาสัมพันธ์ (รถผาช่อ ๒ และรถผาช่อ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Konica ๑๖๐๐W ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดอยหล่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2022
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ช่องทางติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ซื้อพัสดุตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย(ข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อชุดภาครับสัญญาณ (เสียงไร้สาย) จำนวน ๗ จุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุการการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2022
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องพ่นยายุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์เลข ๔๖๒ ๖๓ ๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุเพื่อประยุกต์จัดทำชั้นวางของสามชั้น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2022
จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๘๐๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภคตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 25 Nov 2022
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน 25 Nov 2022
อาหารเสริมนม (โรงเรียน) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภคเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงปิดภาคเรียน 25 Nov 2022
จ้างเครื่องจักรเพื่อวางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนนเนื่องจากเหตุอุทกภัย พื้นที่ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
จ้างเปลี่ยนวาวล์รถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ 23 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนเนื่องจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านท่าโชค หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๕๑๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
จ้างปรับปรุงระบบรองรับน้ำหนักรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2022
จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ยฉ 7424 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2022
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภคสำหรับ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2022
ซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๒๐๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2022
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ (ดอยเงิน) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๘๐๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นจ ๒๕๒๗ เชียงใหม่ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๖๔ ๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นจ ๒๕๒๗ เชียงใหม่ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๖๔ ๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
ซื้อห่วงชูชีพ ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภคสำหรับ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อจัดทำห้องน้ำชั่วคราวสำหรับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานสืบสานประเพณียี่เป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้อไฟไซเรน ชนิดหลอด LED สีแดง ขนาด ๖ นิ้ว ใช้ไฟ ๒๒๐ โวล์ต จำนวน ๑๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
ซื้อเสื้อชูชีพ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๘ สายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2022
ซื้อเสื้อกั๊ก อปพร. พร้อมติดแถบสะท้อนแสงและสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นกว่างชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๔๗-๖๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๘ สายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๘ สายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Oct 2022
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2022
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากทางสามัคคี - บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ จำนวน ๕ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๗ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๗ สายบ้านไร่บน - บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๗ สายบ้านไร่บน - บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากทางสามัคคี - บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ จำนวน ๕ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๗ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากทางสามัคคี - บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ จำนวน ๕ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๗ ตารางเมตร 21 Sep 2022
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๗ สายบ้านไร่บน - บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 21 Sep 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑๓-๐๐๐๘ สายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 21 Sep 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐I หมายเลขทะเบียน ๑กฒ๒๒๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
จ้างเหมาเป่าบ่อ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา และตรวจเช็คตู้ควบคุมงาน สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๘๐๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีเร่งด่วนและระบายน้ำป้องกันอุทกภัย รักษาแนวลำน้ำ บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกลองหลวง จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๒ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน ม.๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับภูมิทัศน์และอำนวจความสะดวกผู้มาใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารนถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน จค ๑๐๒๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารนถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน จค ๑๐๒๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยหล่อ และหมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำรางระบายน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนในตลาดชุมชนวัดพระธาตุดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและแชมพูล้างรถ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
จ้างถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน และจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย(ข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ (เชื่อมโรงพยาบาลดอยหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ข้อความ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ขนาด ๒.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กพ ๕๓๘๓ เชียงใหม่ ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๖ - ๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฮอนด้าดรีม สีน้ำเงิน ทะเบียน จคท ๒๗๘ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
จ้างเหมา ติดตั้งมุ้งลวดโรงอาหารและโรงครัว ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา และจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ และผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
จ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างเหมา ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู และเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน พื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องบันทึกวิดิโอรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ยฉ ๗๔๒๔ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายในศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๒ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
จ้างเหมาติดตั้งชุดประตูบานสวิง ขนาด ๑๐๐x๒๐๐ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน ๑๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
จ้างทำป้ายอะคริลิค หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อสังฆทานสำหรับประกอบพิธี โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะ หมู่ ๑๓ บ้านสิริมังคลาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภคตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จนถึงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๖๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
จ้างตรวจเช็คระยะ รถกู้ชีพ ทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียนปฐมวัย ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2022
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนเหตุความเสียหายจากน้ำกัดเซาะถนน หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๒๑ และหมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ขนาด 7.2 x 2.4 เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
วัสดุท่อคอนกรีตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนน หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ 07 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภค วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภค วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อวัสดุสำเพื่อประยุกต์จัดทำตู้สำหรับผู้ให้บริการตรวจ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อฟองน้ำรังไข่ซับเสียงห้องกระจายเสียงไร้สายผาช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ฟองน้ำรังไข่ซับเสียงห้องกระจายเสียงไร้สายผาช่อ 19 May 2022
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อผ้าม่านและติดตั้งหน้าต่างสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๒๓ เชื่อมหมู่ที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างทำตรายาง และป้ายอะคริลิค ข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับบริโภค วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
ฟองน้ำรังไข่ซับเสียงห้องกระจายเสียงไร้สายผาช่อ 10 May 2022
จ้างปรับปรุงรถประชาสัมพันธ์(รถผาช่อ ๒ , ๑๕ , ๑๙ , ๒๐) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างซ่อมเเซมรถน้ำ ทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงพร้อมติดตั้งข้อความ รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างทำป้ายและติดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เลียบลำเหมืองคำปา หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
จ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีเร่งด่วน และระบายน้ำป้องกันอุทกภัยรักษาแนวลำน้ำ บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
จ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายดอยน้อย-โทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสำหรับ Covid-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า, ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๑ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างซ่อมเเซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
จ้างเปลี่ยนวาล์วรถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บษ 4105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ KAT หมายเลขทะเบียน ๗๖๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครัชและมือหมุนกระจก รถส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยายนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คจง ๙๑๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยจัดซื้อชุดวอร์มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถ และเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
วัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด-เสียหาย ณ บ้านดอนชื่น หมู่ที่ ๒๔ 08 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด-เสียหาย ณ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๖ บ้านไร่พัฒนา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ และปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
จ้างทำป้ายอักษรโลหะที่ทำการองค์การบริหาส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
จ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้อกรวยยางจราจร จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี, แจ้งเหตุไฟไหม้, สาธารณภัย, หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2022
ซื้อท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๓ นิ้ว เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2022
จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจก อาคารสำนักงานป้องกันฯ เพื่อใช้ในการแยกสัดส่วนห้องปฏิบัติงานและห้องพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Feb 2022
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๓๒ ยี่ห้ออีซูซุ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชักโครก โถปัสสาวะชายและแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายชั้นล่างภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
ซื้อวัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2022
ซื้อท่อ พี.วี.ซ๊ ขนาด ๘ นิ้ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๕๖ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2022
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jan 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับบริโภคเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
ซื้อยางรถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ เชื่อมโรงพยาบาลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด-เสียหาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงระบบไฟส่องสว่าง และยางขอบประตูห้องพยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคา ชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐-๔๘-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
ซื้อวัสดุทำราวกั้นรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2021
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2021
ซื้อชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายชุมชนพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางน้ำฝน อาคารระดับปฐมวัย ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (ชุดตรวจสำหรับ Covid-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนโรงเรียนดอยหล่อวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
ซื้อบานประตูสำนักงานแบบเปิด ปิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมไอเย็น) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้อเเบตเตอรี่ รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2021
จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเทท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงป่าหวาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2021
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมหลังคาชุดใบมีดดันดินหน้า และชุดตัดหญ้าไหล่ทาง 18 Oct 2021
รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 18 Oct 2021
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 18 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Oct 2021
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Sep 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ 27 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Konica ๑๖๐๐W ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 15 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันหิน หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2021
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 08 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๒๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๘๑ ยี่ห้อ KAT หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าเป้า และหมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ , ระบบไฟฟ้าและระบบวิทยุสื่อสาร รถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน บษ ๔๑๐๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Aug 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรดเอ ชนิดมีพนักพิงไม่มีที่ท้าวแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2021
ซื้อตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ 09 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมเเละบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อิีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2021
จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานสีพื้นอาคารเรียน ภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนดอยหล่อวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2021
จ้างเหมารถรับส่งนักเรัยนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูงของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ ณ หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อท่อพีวีซีและอุปกรณ์เพื่อรับน้ำลงบ่อ ๔ (หมู่ที่ ๕ บ้านดอยเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
จ้างซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-๖๘๐DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผจ ๙๐๕๙ ยี่ห้อ อีซูซุ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
จ้างเหมาซ่อมแซ่มรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน จคท ๒๗๕ เชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิค-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2021
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังขามป้อม หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับบริโภคเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ยี่ห้อ Firman Rating ๖A๑๐B มอก. ๓๓๒-๒๕๓๗ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินการตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงครัวอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานควร จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อตรายาง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ ณ หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโทกเสือ ณ หมู่ที่ ๒๒ บ้านวังธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมซับเมอร์สด้านหลังอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2021
ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 83-3932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2021
จ้างทำป้ายไวนิลกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี อบต.ดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2021
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๖๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2021
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมตามระยะทาง ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งล ๗๕๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับการออกประชาคมระดับหมู่บ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
จ้างเหมาเป่าท่อเมนและซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้(ดอยเงิน) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
วัสดุคอมพิวเตร์ จำนวน ๔ รายการ 05 Apr 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
จ้างทำป้ายไวนิลดำเนินการตามโครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงจำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
จ้างเหมาบริการขุดดิน เพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
เหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์การค้า อบต.ดอยหล่อ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๒-๔๖-๐๐๐๑ 19 Mar 2021
ซื้อวัสดุเพื่อขยายท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(๒) ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2021
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน นจ ๑๗๐๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2021
ซื้อชุดตู้ Safety switch พร้อมติดตั้ง เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๒๕๐ KVA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๖-๕๘-๐๐๐๘ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
ซื้อวััสดุคอมพิวเตอรื จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2021
จ้างเหมาทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างเหมารื้อถอนป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ตรงข้ามศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-๖๘๐DW จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ ๒๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ห้องประชุมผาช่อ ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเพลาปั่น PTO น้ำ รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๕๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แอร์ รถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
จ้างทำรายการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเส้นสนาม อุปกรณ์วัสดุสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด ภายในสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ซื้อทราย จำนวน ๑๙ ลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำของกลุ่มเกษตรกร ผู็ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2021
ซื้อท่อพีวีซีและอุปกรณ์ต่อเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Feb 2021
จ้างทำรายการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2021
ซื้อวัสดุ (กระเป๋าผ้า) ในโครงการฝึกอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2021
จ้างเหมาย้ายเปลี่ยนแท้งน้ำระบบประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่๑๕ บ้านห้วยเปายง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2021
จ้างเหมาบริการขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านสันหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงเหล็กสำหรับตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2021
จ้างเหมาตัดไม้ ณ อาคารศูนย์การค้า เลขที่ ๐๖๒-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Feb 2021
จ้างเหมาตัดต้นพระยาสัตบรรณ สนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jan 2021
จ้างซ่อมบำรุงรถขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก(แบบยกไก้มีเครื่องทุ่นแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก(แบบยกไก้มีเครื่องทุ่นแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2021
ซ่อมบำรุงรักษาและราคาประเมินค่าบำรุงรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) 28 Jan 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก(แบบยกไก้มีเครื่องทุ่นแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ซ่อมบำรุงรักษาและราคาประเมินค่าบำรุงรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) 28 Jan 2021
จ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาสนามกีฬา ตามโครงการสนับสนุนดูแลสนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jan 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20 Jan 2021
ซื้อเครื่องมือใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เอทิลแอลกอฮอล์เจล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและห้องน้ำชั้นล่างภายในสำนักงาน อบต.ดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างเหมาย้ายตำแหน่งติดตั้งชุดคอล์ยร้อนและคอล์ยเย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 13 Jan 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-1784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
ซื้อหมึก Konica Minolta MC ๑๖๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อบริโภคตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2020
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Dec 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
ซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
ซื้อชุดปฎิบัติงานกู้ชีพและชุดวอร์มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2020
จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี, กิจกรรมโครงการ, ที่อยุ่ และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
ซื้อป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2020
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือค่ายและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2020
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
ซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2020
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Nov 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2020
จ้างเหมาตัดหญ้า และตัดกิ่งต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างเหมาบริการวางท่อส่งน้ำ เพื่อผันน้ำสู่แหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2020
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Nov 2020
จ้างเหมาเติมสารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเพื่อเติมถังดับเพลิงขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์และระบบคลัทช์ รถดับเพลิงขนาดเล็ก ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บษ 4105 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Nov 2020
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Oct 2020
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 20 Oct 2020
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พร้อมทางเดิน 20 Oct 2020
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 20 Oct 2020
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 20 Oct 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2020
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Oct 2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ ช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
จ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2020
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้อพรมทอขนตัด (สีน้ำเงิน) ยางรองพรม หนา ๘ มม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ 22 Sep 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ซื้อเครื่องตัดถ่างไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ และชุดไฟส่องสว่างกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ 21 Sep 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อการผันน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชื่น หมู่ที่ ๒๔ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อชุดเครื่องเสียงในที่ประชุมแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
จ้างจัดทำโครงหลังคารถยนต์ พร้อมติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ผร ๔๕๐๓ เชียงใหม่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อวัสดุกีฬา ประเภทกีฬาวู้ดบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒๓ และหมู่ที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒๓ และหมู่ที่ ๒๖ 15 Sep 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาและเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2020
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 09 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๒๓ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) บ้านสันหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอยหล่อ 08 Sep 2020
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 08 Sep 2020
จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2020
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2020
จ้างปรับปรุงท่อเชื่อมคลองส่งน้ำ สถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าป๋วย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อค่าอุกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อเครื่องแบบผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2020
ซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบ (ไฟสีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ซื้อวัสดุเพื่อบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละอองแบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ทำสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกห้องสำนักปลัด 14 Aug 2020
ซื้อศาลาไม้ (ไม้เก่า) ทรงแปดเหลี่ยม โดม ๓ ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Aug 2020
ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างดำเนินกิจกรรมที่ ๑ จัดทำน้ำตก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ซื้อชุดทำความเย็นเครื่องปรับอากาศภายในห้อง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งโดยซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Konica Minnolta MC ๑๖๐๐ หมายครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2020
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ซื้อวัสดุต่อท่อและสายไฟพร้อมประกอบและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2020
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jul 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jul 2020
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน 08 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและนส่ง(ยางรถยนต์)สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออิซูซุ NKR สีเหลือง ทะเบียน ๘๒-๑๗๘๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบลำเหมืองคำปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ซื้อป้ายเหล็กซิงค์ สะทอนแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jun 2020
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร 11 Jun 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๒๑๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ (๒) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2020
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-1784 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2020
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 83-1680 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีไหล่ทาง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2020
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านห้วยทัง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2020
ซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดแมลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคในเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อบริโภคระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 May 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหเวยโจ้-หนองผำ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านวังธารทอง หมู่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2020
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 5 บ้านห้วยโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2020
จ้างบริการเครื่องจักรกล แบ็คโฮ PC ๒๐๐ เพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2020
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2020
ซื้อท่อประปา เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓ และท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อโครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแพคทีเรียและดับกลิ่นขยะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2020
จ้างบริการเครื่องจักรกล แบ็คโฮ PC ๒๐๐ เพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ซื้อวัสดุเพื่อย้ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ สถานี โดยใช้แรงงานเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์แต่งกิ่งไม้ ๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร 03 Apr 2020
จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ(ทำประตูเปิด-ปิดน้ำ)ตามโครงการถ่ายโอนงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางแบบเคพซีล และถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2020
ซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2020
จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ต อาคารสำนักงานใหม่แยกจากสำนักงานเดิม เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านห้วยโจ้ - ดอยเงิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2020
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงและซ่อมเเซมระบบประปา หมู่ ๒๕ และ หมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2020
จ้างปรับปรุงและซ่อมแวมระบบน้ำประปาหมู่ ๒๕ และหมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2020
จ้างตรวจเช็คตามระยะกำหนด และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ขห ๖๔๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างปรับปรุงและซ่อมแวมระบบน้ำประปาหมู่ ๒๕ และหมู่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2020
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้าดอยน้อย-จอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2020
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 16 Mar 2020
จ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อท่อเหล็กสามทางพร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อตื้นเชิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ(ผ้าม่านกันแสง UV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านเหล่าป๋วย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2020
จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมแผ่นคลัท รถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห 1511 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2020
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2020
ซื้อวัสดุท่อน้ำเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
ซื้อตู้สาขาของโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐x๓.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านสันหิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2020
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และ หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อเสื้อกั๊ก สีส้ม พร้อมติดตรา อปพร. พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อผ้าคลุมศีรษะ(HOOD) NOMEX 3018185-SF จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าโชค และต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สุสานบ้านไร่บวกบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2020
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2020
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำของเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้ - หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารโรงเก็บของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๙ และก่อสร้างตลาดกลางเพื่อจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านดอยหล่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2019