ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและระบายน้ำป้องกันอุทกภัยรักษาแนวลำน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านดอยหล่อ <03/07/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 2075_1067_ppc m-6.pdf (49 KB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) <23/05/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 2027_1026_ppc26.pdf (47 KB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ <01/05/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : 2002_1003_ppc-com.pdf (50 KB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <30/04/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 1997_998_CCF01052561.pdf (522 KB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว้างอารมณ์ <18/04/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 1988_991_ppc-21.pdf (46 KB.)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน : 1988_992_Tor-21.pdf (588 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com