ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้ัอย โดยวิธีคัดเลือก <19/12/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 1862_894_ppc-doinoi.pdf (47 KB.)
ปร.4 ปร.5 ปร. 6 : 1862_895_BOQ-doinoi.pdf (487 KB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <18/12/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 1853_887_ppc-bo.pdf (47 KB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ และถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ <12/12/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 1845_877_ppc-ladyang4.pdf (64 KB.)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : 1845_878_BOQ-ly- 4.pdf (2.19 MB.) 


 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ <12/12/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 1844_873_ppc-konged5.pdf (68 KB.)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : 1844_874_BOQ m-9.pdf (1.09 MB.)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : 1844_875_BOQ m-15-19-26.pdf (1.81 MB.)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : 1844_876_BOQ m-20.pdf (2.31 MB.) 


 ประเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ(2) <06/12/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
ตาราง ปปช. : 1834_866_ppc-hj2.pdf (52 KB.)
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ : 1834_867_tor-hj2.pdf (1.05 MB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com