ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 <07/01/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเชิญชวนหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <30/12/51>

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 577_199_map.jpg (135 KB.) 


 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล <30/12/51>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง นั้น บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตามประกาศแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร
1 : 442_74_01 00101.jpg (151 KB.)
2 : 442_75_01 002.jpg (59 KB.)
3 : 442_76_01 003.jpg (192 KB.)
4 : 442_77_01 004.jpg (67 KB.) 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) <25/12/51>

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และได้ทำการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ไปแล้วนั้น

บัดนี้การตรวจผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ผู้มีสิทธิสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(รายชื่อปรากฎตามประกาศแนบท้าย)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ : 441_70_01.jpg (192 KB.)
ประกาศแนบท้าย : 441_72_notice(1).doc (59 KB.) 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ <19/12/51>

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ


ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ทุกตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับ

การทดสอบความรู้ความสามารถ ในวัน พุธ ที่ 24 ธันวาคม 2551 ตามเวลาและสถานที่ตามประกาศแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 440_68_Name.xls (46 KB.)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ : 440_69_notice.doc (92 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   | 115 |   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com