ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประชาสัมพันธ์การป้องกันมลพิษทางอากาศ <21/03/50>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีสาเหตุมาจากการสะสมของมลพิษ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2550 จังหวัดเชียงใหม่มียานพาหนะเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่มีฝนตกเลย เป็นช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อกำจัดวัชพืช เผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ตามบ้านเรือน รวมทั้งการขนส่งวัสดุก่อสร้าง การถมดินของโครงการก่อสร้างต่างๆโดย ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสภาพความกดอากาศทำให้เกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจึงขอประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนแลดำเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศ

ข้อแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ
1.ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร เมื่อต้องออกนอกอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานท่ทำงานให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งหรือใช้หน้ากากอนามัย
2.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่โล่ง ในขณะที่อากาศในที่โล่งมีลักษณะหมอกควันหนา มีมลพิษหรือควันพิษ เพราะจะทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กถูกหายใจเข้าไปสู่ถุงลมปอดได้
3.ขณะมีอาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่โล่ง
4.หลีกเลี่ยงการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อมและอากาศสกปรก เช่น เขม่าควันไฟ ควันท่อไปเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมี
5.ใช้น้ำกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งวันละ 3 – 4 ครั้งห้ามกลืน
6.ภายในอาคาร/บ้าน ให้ใช้พัดลมเป่าผ่านน้ำ จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
7.ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ทุกชนิด
8.รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยรับผระทานผักสด ผลไม้ และอาหารที่มีวิตามินซี วิตามมินดีให้มากขึ้น
9.ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (ถึงแม้จะจอดรอก็ตาม ขอให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง)
10.เมื่อพบการเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าทุกชนิด ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 053-369049 ต่อ 17 


 มาตราการควบคุมมลพิษทางอากาศ <21/03/50>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสภาพความกดอากาศ ทำให้เกิดลักษณะฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ปประชาชนงดเผาทุกชนิด โดยกำจัดขยะจากบ้านเรือนโดยใช้ลุมเปียก หลุมแห้ง หรือทำปุ๋ยหมักแทนการเผา 


 ประชาสัมพันธ์ระมัดระวังในความสะอาดเพื่อสุขภาพ <09/03/50>

เนื่องด้วยขณะนี้เป็นระยะที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด ดังนั้นในบางพื้นที่ของประเทศที่ประสบกับภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนนี้อาจจะเกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อมีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วง ฤดูร้อนเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะในการใส่อาหาร ตลอดจนให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 


 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังอัคคีภัย <09/03/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระมัดระวังการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย เนื่องด้วยในช่วงนี้อากาศแห้งแล้งและมักจะเกิดปัญหาอัคคีภัยขึ้นได้ง่าย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราษฎรคอยระมัดระวังการจุดไฟเผาทำลายฟางข้าว หญ้าและวัชพืชเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว หากเกิดเหตุสาธารณภัยขอให้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5336-049 ต่อ 17 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


 ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน วัดม่อนห้วยแก้ว <15/02/50>

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนได้ตั้งอยู่ ณ วัดม่อนห้วยแก้ว (วัดรัตนาราม) หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในชุมชน เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   | 115 |   116   117   118   119   120   121   122   123   124   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com