ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง คนงาานทั่วไป สังกัดกองคลัง <28/12/61>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภาคการสัมภาษณ์ และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผลสอบ ตำแนหน่ง คนงานทั่วไป กองคลัง : 2300_1316_pagad555.pdf (91 KB.) 


 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภาคความสามารถเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในภาคการสัมภาษณ์ <26/12/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 2297_1313_pass.pdf (106 KB.) 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป <21/12/61>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการเงิน กองคลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป : 2294_1309_pagad22.pdf (133 KB.) 


 ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการการคุ้มครองสิทธิฯ ตำบลดอยหล่อ <20/12/61>

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางพรพรรณ สุริยะวิภาดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางราตรี เทพสุรินทร์ นิติกรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1-4 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือต้องการรับคำปรึกษาทางกฎหมาย เข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยมี นายพิสิทธิ์ สุรินต๊ะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง การย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร <19/12/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร
1212 : 2291_1308_pagadd1.pdf (97 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   | 20 |   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com