ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจสอบน้ำเสียจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง <01/08/62>

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านไร่พัฒนา เข้าตรวจสอบสวนลำไยใกล้กับสุสานบ้านไร่พัฒนา ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่ามีบุคคลนำถังสารเคมี ยาฆ่าแมลงมาล้างในบริเวณสวนลำไย ส่งกลิ่นเหม็น และทางหมู่บ้านเกรงว่าน้ำเสียจะซึมลงดินเป็นอันตรายต่อสวนข้างเคียง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้นำถังสารเคมี ยาฆ่าแมลงมาล้างในพื้นที่ โดยได้นำมาจากโรงงานทางจังหวัดสมุทราปราการ แล้วนำมาล้าง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการ จึงทำให้มีน้ำขังและส่งกลิ่นเหม็นจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการที่เข้าตรวจสอบได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข โดยการสูบน้ำเสียออกจากบ่อพัก และขอไม่ให้นำถังมาล้างในพื้นที่อีก โดยให้เวลาในการแก้ไขหนึ่งสัปดาห์ หรือหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนให้แจ้งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อจะได้มาตรวจสอบต่อไป 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน <26/07/62>

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อร่วมประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) <25/07/62>

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมประชุมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ชาวบ้านหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ที่ระบาดในหมู่บ้าน โดยในที่ประชุมได้หาแนวทางในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะยาวและระยะสั้น เน้นย้ำให้ทุกครัวเรือนต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้องไม่มีภาชนะ เศษอาหาร หรือแก้วกาแฟ แก้วน้ำหวานเรี่ยราด อันจะเป็นแหล่งน้ำขัง มีการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้านในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 และดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 


 อบต.ดอยหล่อ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย <25/07/62>

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ ตามที่ได้ตกลงกับชาวบ้าน โดยชาวบ้านจะทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดการสภาพแวดล้อมในครัวเรือน เรือกสวนไร่นา ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) จำนวน 28 ราย จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคอีก ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวตำบลดอยหล่อทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเรือนของท่านหากมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีภาชนะที่มีน้ำขัง เศษขยะ แก้วกาแฟ แก้วน้ำพลาสติก ขอให้ช่วยกันคว่ำหรือทำลายเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และโรคไข้เลือดออกต่อไป 


 ศูนย์กู้ชีพท่าข้ามมอบ มอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.ดอยหล่อ <23/07/62>

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์กู้ชีพช้างข้าม เทศบาลตำบลยางคราม โดยการอำนวยการของนายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม มอบหมายให้นายเกษม วงศฝั้น รองปลัดเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในการปฏิบัติงานเวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ชีพประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยมีนายธฤติ งามเจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   | 20 |   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com