ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

  
 

 วัดพระธาตุดอยน้อย<13/06/54>

ประวัติความเป็นมา
วัดพระธาตุดอยน้อย ตามตำนานกล่าวว่า พระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จมาครองเมืองลำพูน ตามคำเชิญของสุเทวฤาษี ประมาณ ปี พ.ศ.1201 เมื่อท่านพระฤาษีได้สร้างนครหริภุญชัย (ลำพูน) เสร็จแล้ว ท่านฤาษีทั้งสองก็ได้ปรึกษากันเพื่อคัดหาผู้จะมาเป็นใหญ่มาปกครองอาณาประชาราษฎร์ในนครหริภุญชัย จึงได้ไปขอพระราชธิดาของพระเจ้าละโว้มหาราช (ลพบุรี) มีพระนามว่า จามเทวี มาปกครองนครหริภุญชัย เมื่อพระเจ้าละโว้มหาราชได้ทราบจากพระฤาษี ก็ได้ให้พระราชธิดาจามเทวีทรงตัดสินพระทัยแล้ว พระนางจามเทวีจึงได้เสด็จขึ้นไปกราบทูลลาพระเจ้าละโว้มหาราช กราบทูลขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคล ให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองในภายภาคหน้าด้วยว่า “ข้าแต่พระราชบิดาเป็นเจ้า พระองค์มีความประสงค์ให้ข้าน้อยไปเป็นนางพญาอยู่เสวยราชสมบัติ อยู่ในพระนครหนขุนน้ำโพ้นแท้ ข้าน้อยขอรับพระราชทานไปตามพระประสงค์ของพระราชบิดาในครั้งนี้ ด้วยความพอใจของลูกเป็นอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้” แต่ทว่า ข้าน้อยขอกราบพระราชทูลขอเอาสิ่งที่เป็นสิริมงคลไปด้วย เพื่อประกอบกิจให้เป็นประโยชน์ในภายหน้า เป็นต้นว่า
ข้าน้อยขอพระมหาเถระที่ทรงปิฎก ประมาณ 500 องค์ หมู่ผ้าขาวทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในเบญจศีล 500 คน บัณฑิต 500 คน หมู่ช่างสลัก 500 คน ช่างแก้วแหวน 500 คน พ่อเลี้ยง 500 คน แม่เลี้ยง 500 คน หมู่หมอโหรา 500 คน หมอยา 500 คน ช่างเงิน 500 คน ช่างทอง 500 คน ช่างเหล็ก 500 คน ช่างเขียน 500 คน หมู่ช่างทั้งหลายต่าง ๆ 500 คน พ่อเวียก (การงานหัวหน้าฝ่ายโยธา) ทั้งหลาย 500 คน
เพื่อให้สำเร็จทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริง พระยาละโว้มหาราชจึงจัดทุกสิ่งให้ตามความประสงค์ของพระนางจามเทวีทุกประการ เมื่อพระสุกกทันตเทวฤาษี นายคะวะยะไปแล้ว พระนางจามเทวีเข้าไปสั่งอำลาพระยา แล้วก็ยาตราขึ้นมาตามกระแสน้ำแม่ระมิงค์พร้อมด้วยบริวารอันมาก
ในวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง พุทธศก 1201 พระนางจามเทวีพร้อมด้วยโยธาประชากรเริ่มเข้าสู่ดินแดนหริภุญชัย เนื่องจากลำนามแม่ระมิงค์ยามนี้ไหลเชี่ยวมาก เมื่อขึ้นตามลำน้ำมาจะเห็นเนินข้างเขียวชอุ่ม ก็ทรงอยากจะสร้างพระเจดีย์ จักได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันนำมาจากเมืองละโว้ ก็ปรึกษากับปวงชนทั้งหลายที่มาด้วยกัน ต่างก็เห็นชอบด้วย จึงให้นายพรานธนูผู้ที่มีความรู้ในทางไตรเพทตั้งสัจจะอธิษฐานในยิงธนู เพื่อจักหาที่ประดิษฐานพระเจดีย์ เพื่อสถิตไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเจ้า นายขมังธนูรับพระราชโองการแล้วก็ยิงธนูให้คนทั้งหลายตามดูยังที่ลูกธนูจักตก ก็ปรากฏว่าลูกธนูตกลงยังดอยน้อยริมฝั่งน้ำแม่ระมิงค์ จึงให้หยุดพักไพร่พล ณ สถานที่แห่งนั้น และทรงให้คนทั้งมวลสร้างพระเจดีย์ทำการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และขนานนามที่นั่นว่า “ปะวีสิถะเจดีย์” เมื่อวันเริ่มสร้างพระเจดีย์ ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201 พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์ทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสร้างพระพุทธรูปเท่าพระองค์ หมู่เศรษฐีที่ติดตามมาก็ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่มีค่า ซึ่งนำมาจากเมืองละโว้ เป็นต้นว่า แก้ว แหวน เงิน ทอง สิ่งของ ที่พระนางจามเทวีและเศรษฐีนำมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ แล้วได้ทรงสถาปนาให้ช่างก่อสร้างโขง เพื่อบรรจุพระเครื่องรางของขลังต่าง ๆ แล้วก็สร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในโขงแห่งนั้น หันหน้าพระพักตร์ไปทางทิศทั้งสี่ ในคราวนั้นพระสงฆ์ที่เดินทางมากับพระนางจามเทวีก็ได้ทรงผูกพัทธสีมา เพื่อทำกิจของพระสงฆ์ ห่างจากพระเจดีย์ไปประมาณ 50 เมตร ก็สร้างพระเจดีย์แล้วเสร็จ ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 เดือน กับ 6 วัน เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ทรงเฉลิมฉลอง 3 วัน 3 คืน เสร็จแล้วนำเอาเครื่องราชสักการะต่าง ๆ พร้อมกับเครื่องแห่พระธาตุเจ้าและสิ่งของที่ใช้กับพระธาตุเจ้า และสิ่งของอีกหลาย ๆ อย่าง ฯลฯ นำเข้าไปเก็บไว้ในถ้ำ แล้วได้โอกาสหยาดน้ำให้ผ้าขาว 4 ตน คือ ผ้าขาวเทียน 1 ผ้าขาวตา 1 ผ้าขาวคิม 1 พร้อมกับลูกหลาน 4 ครัว กับบ้าน 4 บ้าน ทั้งนาและหนองพร้อมกับสิ่งของที่มีศรัทธานำมาถวายเจดีย์ให้เป็นของผู้อยู่อุปัฏฐากรักษาพระเจดีย์องค์นี้ ไปตามประสงค์ ต่อจากนั้นก็เดินทางต่อไปครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เมื่อนับมาถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ พศ.2555 วัดพระธาตุดอยน้อยสร้างมาแล้วกว่า 1,354 ปี
นอกจากวัดพระธาตุดอยน้อยจะเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้ว ทางวัดยังมีการจัดงานประเพณีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี เช่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยน้อย ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีตักบาตรอุปคุต ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ร่มรื่น และยังเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุชุมชน คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา FM 88.75 MHz. ซึ่งเป็นคลื่นที่นำเสนอสื่อสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี และเป็นคลื่นวิทยุที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนอีกด้วย
 
     

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com