ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

  
 

 วัดพระธาตุดอยน้อย<13/06/54>

ประวัติความเป็นมา
สร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อเสด็จจากเมืองละโว้ ลพบุรี มาครองเมืองหริภุญชัย ลำพูน โดยเสด็จมาตามลำน้ำปิงพร้อมด้วยข้าราชบริวาร มาถึงบริเวณริมน้ำปิง ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง พ.ศ.1201 ทรงสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและของมีค่านำมาจากเมืองละโว้ พร้อมกับสร้างโบสถ์ โขงพระ สร้างแล้วเสร็จเมื่อขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ใช้เวลา 1 เดือน 6 วัน และทำพิธีฉลองสมโภชน์ 3 วัน 3 คืน จากนั้นได้เสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ต่อมาปี พ.ศ.2097 พระเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ค้นพบตำนานของพระเจดีย์ที่สร้างโดยพระนางจามเทวีที่ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มอบให้ขุนดาบเรือน พร้อมด้วยข้าราชบริวารมาบูรณะปฏิสังขรณ์ หลังจาก พ.ศ.2300 เชียงใหม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นพม่า วัดพระธาตุดอยน้อยได้ร้างไป ต่อมาปี พ.ศ.2475 วัดพระธาตุดอยน้อยได้ยกขึ้นมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถมาชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันงดงาม และจุดชมวิวครอบคลุมถึงจังหวัดลำพูน 
     

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com