ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และคลองส่งน้ำคอนกรีตเหล็ก <04/06/56>

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาผิดรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และคลองส่งน้ำคอนกรีัตเสริมเหล็ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
เนื่องจากไม่มีผุ้ยื่นเสนอราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 4 โครงการ <04/06/56>

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น
ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหล่อวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 299,500.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 4 โครงการ <31/05/56>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 2 ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหล่อวิศวกรรม
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศยาก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556


(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 4 โครงการ <16/05/56>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานอาคาร
จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ณ บ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบล
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด
2. ก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ณ บ้านดอยเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ความสูง 3.40 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด 3. ก่อสร้างศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ภายในหมู่บ้าน ณ บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด 4. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน ณ บ้านไร่บน หมู่ที่ 23 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียใหม่ โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 30๐,๐๐๐.- บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 150,๐๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น 2) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น 2) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙
ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภคม พ.ศ. 2556


(ลงชื่อ)
(นายวัชระ พรหมเสนใจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <16/05/56>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน
4 โครงการ รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 345 ฝา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาว 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หมู่ที่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 193.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หมู่ที่ 15 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3. ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ลึก
0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 282.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หมู่ที่ 16 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
4. ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.48 เมตร ยาว 230.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หมู่ที่ 18 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 40๐,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,๐๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม 2556 ๒๕๕6 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕6 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ และในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๕6 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙
ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภคม พ.ศ. ๒๕๕6


(ลงชื่อ)
(นายวัชระ พรหมเสนใจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   | 158 |   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com