ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่า หมู่ที่ ๕ <17/05/55>

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย นั้น
ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์
ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๕๒๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ด้วย Asphaltic concrete ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสันหิน <14/05/55>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ด้วย Asphaltic concrete ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร ระยะทางทั้งสิ้นยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสันหิน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินงบประมาณ ๒๙๘,๘๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๙,๔๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันและเวลาราชการ) ยื่นซองสอบราคา ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ <14/05/55>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้
๑. ท่อประปา พีวีซี (PVC) ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๓๒๕ ท่อน
๒. ท่อประปา พีวีซี (PVC) ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒๙๒ ท่อน
๓. ข้อต่อตรงท่อ พีวีซี (PVC) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๓๒๕ อัน
๔. ข้อต่อตรงท่อ พีวีซี (PVC) ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒๙๒ อัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอยหล่อ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันและเวลาราชการ) ยื่นซองสอบราคา ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ ณ หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ <14/05/55>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ โดยมีศักยภาพการให้น้ำของบ่อบาดาลโดยประมาณ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ชนิดวัสดุท่อกรุบ่อ พีวีซี (PVC) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความลึกเฉลี่ยของบ่อบาดาล ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด ณ หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินงบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๙,๕๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันและเวลาราชการ) ยื่นซองสอบราคา ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั้น ๒) อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ <14/05/55>

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยี่นเอกสารจำนวน ๓ ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยี่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป้นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์ ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง
๒. บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด
๓. บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว จำกัด

ประกาศ ณวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕


(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   | 158 |   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com