ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <11/06/52>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 125,000 .- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง (จำนวน 4 ชุด)
1. โต๊ะ (1 ชุด มี 1 ตัว)
- ขนาดกว้าง 600 มม. ยาว 1,200 มม. สูง 540 มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ปาติเกิ้ลตีโครง ปิดด้วยขอบพลาสติก PVC หนา 4 มม.
ด้วยระบบ Hot Melt
- ปิดผิวหน้าโต๊ะด้วยแผ่นโฟเมก้าสีขาวเงา
- ใต้โต๊ะปิดผิวด้วย M.D.F. หน้ายาง หนา 3 มม.
- ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC สีดำ
- ขาโต๊ะ หนา 1 1/4 ” X 1 1/4 ” หนา 0.85 มม. เชื่อมติดคานขาโต๊ะ 3/4” X 11/2 ”
- ปลายขามียาง หรือพลาสติก รองขา
2. เก้าอี้ (1 ชุด มี 6 ตัว)
- เก้าอี้ มีขนาดความกว้าง 350 มม. ขนาดความสูง 545 มม.
- มีโครงสร้างที่ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก
- ปลายขามียาง หรือพลาสติก รองขา
ตู้เก็บเอกสารสื่อการสอน
- โครงสร้างตู้ทำจากไม้ปาติเกิ้ล
- พื้นบน และบานตู้ แผงข้าง พื้นล่าง แผงกั้นกลาง ชั้นและฐานตู้ทำด้วยไม้ปาติเกิ้ล
หนา 16 มม. ผิวเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. ด้วยระบบ Hot Melt
- บานพับตู้เป็นบานพับโลหะแบบรูปถ้วย ชนิดมีสปริงในตัวติดมือจับเหล็กตัว C
ชุบโครเมี่ยม ขนาด 100 มม. มีกุญแจล๊อค และกลอนด้านใน
- แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ
- แผ่นหลังตู้ ผิวสีลายไม้ทั้ง 2 ด้าน หนา 2.8 มม.
- พื้นบนตู้ประกอบด้วยแกนน๊อตโลหะแบบเกือกม้า ล๊อคในตัว ตัวตู้ประกอบด้วย
ตะปูเกลียว ปุ๊กพลาสติก
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ในราคาชุดละ 500.- บาท ระหว่างวันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2552
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5336-9049 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ) กิจพัฒน์ กันธิยะ
(นายกิจพัฒน์ กันธิยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน 4 โครงการ <09/06/52>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน
4 โครงการ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณลักษณะ ดังนี้
- หมู่ที่ 6 จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จำนวน 1 ท่อน พร้อมขยายไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ดอยหล่อ
กำหนดราคากลาง จำนวน 32,000 บาท

- หมู่ที่ 6 จ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองดอยน้อย - ท่าโชค โดยขยายสะพาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ข้าง ตามแบบ อบต.ดอยหล่อ กำหนดราคากลาง จำนวน 33,100 บาท

- หมู่ที่ 11 จ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองดอยน้อย – ท่าโชค โดยขยายสะพาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7.20 ตร.ม.ตามแบบ อบต.ดอยหล่อ กำหนดราคากลาง จำนวน 53,200 บาท

- หมู่ที่ 20 จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตามแบบ อบต.ดอยหล่อ กำหนดราคากลาง จำนวน 85,900 บาท

รวมวงเงินงบประมาณ 204,200 .- บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ-
ส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 133,000.- บาท
4. ไม่เป็นผู้มีผู้ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2552
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5336-9049 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552


(ลงชื่อ)
(นายกิจพัฒน์ กันธิยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) <19/05/52>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้าหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลดอยหล่อ จำนวน 7 แห่ง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 58,632 ถุง ราคากลาง 6.26 บาท และ อาหารเสริม (นม) ใ ห้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 15,120 ถุง ราคากลาง 6.26 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 461,687.52 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่และกำหนดเปิดซองราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2552 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5336-9049 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552(ลงชื่อ) กิจพัฒน์ กันธิยะ
(นายกิจพัฒน์ กันธิยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน <27/04/52>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 (บ้านห้วยโจ้) , 5 (บ้านดอยเงิน) ,
6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 17 , 19 , 20 , 25 และหมู่ที่ 26 โดยมีคุณลักษณะ
งานซ่อมแซมถนนลาดยางพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,870.00 ตารางเมตร
ตามแบบก่อสร้างและประมาณการของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ราคากลาง
ของงานจ้างครั้งนี้ จำนวนเงิน 369,500.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ-
ส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 184,000.- บาท
4. กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00น. ถึง12.00 น.
ณ สถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวัน 27 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม
2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5336-9049 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552


(ลงชื่อ) กิจพัฒน์ กันธิยะ
(นายกิจพัฒน์ กันธิยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง <27/04/52>

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 , 10 , 16 , 18 และ 24 ตำบลดยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน 384,852.- บาท
(สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูก
แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00น.- 11. น00 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคาร
ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม
2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5336-9049 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

(นายกิจพัฒน์ กันธิยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   | 177 |   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com