ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal)ภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ ๓ <04/05/54>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ สาย คือ สายที่ ๑ คุณลักษณะผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร สายที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร รวม ๒ สาย พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ต่ำกว่า ๘๕๓.๐๐ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบและรายการที่องค์การบริการส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินงบประมาณ ๒๙๘,๖๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๙,๓๐๐.- บาท
๔. ไม่เป็นผู้มีผู้ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(ลงชื่อ)

(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ผลการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ <06/01/54>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
เรื่อง ผลการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ
หมู่ที่ ๑๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------------------
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ โดยเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เทรด แอนด์ คอน เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างฯ โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๐๐๑,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลาง จำนวน ๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เทรด แอนด์ คอน เป็นผู้ชนะการประมูลและทำงานก่อสร้างดังกล่าวต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ หมู่ ๑๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <28/12/53>

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๑๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น
คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่
๒. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)
๓. วงเงินในการจัดหา จำนวน ๒,๐๐๒,๖๐๐.- บาท (สองล้านสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีการต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล๕ นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)
๕. กรณีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล
๖. ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสำนักงานของตลาดกลาง
๗. กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ำกว่าที่เคยเสนอไว้ที่เดิม

โดยผู้ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคต้องได้รับการอบรมวิธีการประมูลและทดสอบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่ ก่อนวันประมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)...........………………………………. ประธานกรรมการ e-Auction
(นายชาคริต มีราจง)

(ลงชื่อ)……………………........................... กรรมการ e-Auction

(นาย ศฤงคาร อุปนันต์)

(ลงชื่อ)…………………….......................... กรรมการ e-Auction
(นางสาวสายใจ ทัดงามนาค) 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๑๙ <08/12/53>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ เลขที่ ๔๑๒๐๐๓ เลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ เลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ เลขที่ ๙๑๑๐๐๑ เลขที่ ๙๑๑๐๐๕ เลขที่ ๙๑๑๐๐๖ เลขที่ ๙๑๑๐๐๗ เลขที่ ๙๒๑๐๐๑ และเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ และตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๐๐๒,๖๐๐.- บาท (สองล้านสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยหล่อ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยหล่อ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างใน
สัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ ชั้น ๒ อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและไม่ผ่านการคัดเลือก ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันเปิดซองเอกสาร และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.doilor.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล <16/09/53>

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ หมู่ที่ 25 และเจาะบ่อบาดาลเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดการยื่นซองสอบราคาและเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 กันยายน 2553 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ซึ่งผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ นายผัด จำปาเครือ ซึ่งได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน 179,830.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   | 177 |   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com