ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ <08/08/56>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ โครงการ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย นั้น
ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหล่อวิศวกรรม ในราคา ๕๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <08/08/56>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น
ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ ร้านรุ่งโรจน์การค้า ในราคา ๒๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๖ โครงการ <06/08/56>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีอัมภาการก่อสร้าง
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอยหล่อวิศวกรรม
๓ ร้านทรงยศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖


(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <06/08/56>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. รุ่งโรจน์การค้า
๒. เอ็นเอก๊อปปี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖


(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน ๕ โครงการ <06/08/56>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๕ โครงการ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีอัมภาการก่อสร้าง
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำธารคอนสตรัคชั่น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖


(นายวัชระ พรหมเสนใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   | 140 |   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com